German

Detailed Translations for Fall from German to Dutch

Fall:

Fall [der ~] noun

 1. der Fall (Kasus)
  de naamval
 2. der Fall (Vorfall; Vorgang; Zwischenfall)
  de casus; het geval; de kwestie
 3. der Fall (Problemfall; Fälle; Objekt; Geschichte; Scherereien)
  het probleemgeval; het geval
 4. der Fall (Streitfrage; Frage; Sache; Problem; Angelegenheit)
  het issue; de kwestie; de punt
 5. der Fall (Untergang; Zusammenbruch)
  de ondergang; de debacle; tenondergang; de teloorgang; de val
 6. der Fall (Gesichtspunkt; Blickpunkt; Zeitpunkt; )
  het standpunt; zienswijs; de perspectief; de invalshoek; het gezichtspunt; het oogpunt; de gezichtshoek
 7. der Fall (Verderben)
  het verderf
 8. der Fall (Schuß; Bums; Knall; Krach; Plumps)
  de dreun; de klap; de knal; de smak; de kwak
  • dreun [de ~ (m)] noun
  • klap [de ~ (m)] noun
  • knal [de ~ (m)] noun
  • smak [de ~ (m)] noun
  • kwak [de ~ (m)] noun
 9. der Fall (Einsturz; Zusammenbruch; Zusammensturz)
  de debacle; de ineenstorting; ineenzakking; de instorting

Translation Matrix for Fall:

NounRelated TranslationsOther Translations
casus Fall; Vorfall; Vorgang; Zwischenfall
debacle Einsturz; Fall; Untergang; Zusammenbruch; Zusammensturz
dreun Bums; Fall; Knall; Krach; Plumps; Schuß Faustschlag; Handschlag; Hieb; Klaps; Schlag
geval Fall; Fälle; Geschichte; Objekt; Problemfall; Scherereien; Vorfall; Vorgang; Zwischenfall Affäre; Angelegenheit; Frage; Sache
gezichtshoek Betreff; Blickpunkt; Blickwinkel; Fall; Gesichtspunkt; Gesichtswinkel; Hinsicht; Sache; Streitfrage; Warte; Zeitpunkt; kleinePunkt
gezichtspunt Betreff; Blickpunkt; Blickwinkel; Fall; Gesichtspunkt; Gesichtswinkel; Hinsicht; Sache; Streitfrage; Warte; Zeitpunkt; kleinePunkt Anschauung; Ansicht; Ansichtsweise; Denkweise
ineenstorting Einsturz; Fall; Zusammenbruch; Zusammensturz
ineenzakking Einsturz; Fall; Zusammenbruch; Zusammensturz
instorting Einsturz; Fall; Zusammenbruch; Zusammensturz Einstürzen; Hinfallen; Niederfallen
invalshoek Betreff; Blickpunkt; Blickwinkel; Fall; Gesichtspunkt; Gesichtswinkel; Hinsicht; Sache; Streitfrage; Warte; Zeitpunkt; kleinePunkt Annaeherungsart
issue Angelegenheit; Fall; Frage; Problem; Sache; Streitfrage
klap Bums; Fall; Knall; Krach; Plumps; Schuß Anschwärzung; Bums; Einkalkulierung; Geklatsch; Geplauder; Gequassel; Gerede; Geschwätz; Getratsch; Getratsche; Hau; Hieb; Klaps; Klatsch; Klatscherei; Lästerrede; Lästerung; Maulschelle; Ohrfeige; Plauderei; Puff; Schlag; Stoß; Tratsch; Verleumdung; Wäscherei; leichter Schlag
knal Bums; Fall; Knall; Krach; Plumps; Schuß Hieb; Klaps; Knall; Schlag; Schuß
kwak Bums; Fall; Knall; Krach; Plumps; Schuß Dreck; Klacks; Klecks; Klumpen; Matsch; Schlamm; Schmutz
kwestie Angelegenheit; Fall; Frage; Problem; Sache; Streitfrage; Vorfall; Vorgang; Zwischenfall Affäre; Angelegenheit; Aufgabe; Auseinandersetzung; Differenz; Frage; Konflikt; Meinungsverschiedenheit; Problem; Sache; Streit; Streitgespräch; Streitigkeit; Twist; Uneinigkeit; Wortwechsel; Zwietracht
naamval Fall; Kasus
ondergang Fall; Untergang; Zusammenbruch
oogpunt Betreff; Blickpunkt; Blickwinkel; Fall; Gesichtspunkt; Gesichtswinkel; Hinsicht; Sache; Streitfrage; Warte; Zeitpunkt; kleinePunkt
perspectief Betreff; Blickpunkt; Blickwinkel; Fall; Gesichtspunkt; Gesichtswinkel; Hinsicht; Sache; Streitfrage; Warte; Zeitpunkt; kleinePunkt Ausblick; Aussicht; Aussichtspunkt; Gesichtspunkt; Möglichkeit; Vorderaussicht
probleemgeval Fall; Fälle; Geschichte; Objekt; Problemfall; Scherereien
punt Angelegenheit; Fall; Frage; Problem; Sache; Streitfrage Beurteilung; Note; Punkt; Spitze
smak Bums; Fall; Knall; Krach; Plumps; Schuß
standpunt Betreff; Blickpunkt; Blickwinkel; Fall; Gesichtspunkt; Gesichtswinkel; Hinsicht; Sache; Streitfrage; Warte; Zeitpunkt; kleinePunkt Anschauung; Ansicht; Ansichtsweise; Denkweise; Position; Stellungnahme
teloorgang Fall; Untergang; Zusammenbruch
tenondergang Fall; Untergang; Zusammenbruch
val Fall; Untergang; Zusammenbruch Abnahme; Falle; Fallen; Hinterhalt; Rückgang; Schrumpfung; Senkung; Sinken; Stürzen; während der Landung aufsetzen
verderf Fall; Verderben
zienswijs Betreff; Blickpunkt; Blickwinkel; Fall; Gesichtspunkt; Gesichtswinkel; Hinsicht; Sache; Streitfrage; Warte; Zeitpunkt; kleinePunkt
Not SpecifiedRelated TranslationsOther Translations
punt Grad

Synonyms for "Fall":


Wiktionary Translations for Fall:

Fall
noun
 1. Rechtswissenschaft, Polizei, Medizin: Untersuchungsgegenstand
 2. Linguistik: Begriff aus der Grammatik, deutsche Bezeichnung für Kasus
 3. Stochastik, Logik: das Eintreten eines Zustandes
 4. Seemannssprache: ein hängendes Tau
 5. die Art und Weise des Herabhängens von Stoffen o. Ä.
 6. Physik: eine schnelle Abwärtsbewegung
Fall
noun
 1. een naamval
 2. een buigingsvorm van een naamwoord, lidwoord of telwoord die de functie van dat woord in de zin aangeeft

Cross Translation:
FromToVia
Fall geval case — instance or event as a topic of study
Fall rechtszaak; proces case — legal proceeding
Fall naamval; casus case — grammar: specific inflection
Fall verval; achteruitgang; terugval; afname decline — downward movement, fall
Fall val drop — a fall
Fall val fall — act of moving in gas or vacuum under the effect of gravity from a point to a lower point
Fall val; ondergang fall — loss of greatness or status
Fall wegens overmacht cas de force majeurecas, circonstance supprimant la responsabilité humaine, ou nécessitant impérativement une solution, même si celle-ci ne respecte pas les règles en vigueur.
Fall keuze; aangelegenheid; affaire; ding; zaak; oorzaak; reden cause — Ce qui fait qu’une chose est ou s’opère.
Fall val chute — Traductions à trier suivant le sens

Related Translations for Fall