German

Detailed Translations for anzünden from German to Dutch

anzünden:

anzünden verb

 1. anzünden
  aansteken; aanmaken
  • aansteken verb (steek aan, steekt aan, stak aan, staken aan, aangestoken)
  • aanmaken verb (maak aan, maakt aan, maakte aan, maakten aan, aangemaakt)
 2. anzünden (anstecken; entzünden)
  aansteken; doen ontvlammen; aanstrijken
  • aansteken verb (steek aan, steekt aan, stak aan, staken aan, aangestoken)
  • aanstrijken verb (strijk aan, strijkt aan, streek aan, streken aan, aangestreken)
 3. anzünden (in Brand stecken; anstecken; anmachen)
  aansteken; in de fik steken
  • aansteken verb (steek aan, steekt aan, stak aan, staken aan, aangestoken)
  • in de fik steken verb (steek in de fik, steekt in de fik, stak in de fik, staken in de fik, in de fik gestoken)
 4. anzünden (eine Zigarette entzünden; anmachen; aufrollen; in Brand stecken; anstecken)
  aansteken; opsteken; sigaret opsteken
  • aansteken verb (steek aan, steekt aan, stak aan, staken aan, aangestoken)
  • opsteken verb (steek op, steekt op, stak op, staken op, opgestoken)
 5. anzünden (licht anstecken; anmachen; zünden; )
  ontsteken; licht aansteken; aanmaken
  • ontsteken verb (ontsteek, ontsteekt, ontstak, ontstaken, ontstoken)
  • aanmaken verb (maak aan, maakt aan, maakte aan, maakten aan, aangemaakt)
 6. anzünden (Feuer machen; anmachen; anstecken; in Brand stecken)
  vuurmaken
  • vuurmaken verb (maak vuur, maakt vuur, maakte vuur, maakten vuur, vuur gemaakt)

Translation Matrix for anzünden:

NounRelated TranslationsOther Translations
aanmaken Anfertigen; Anfertigung; Erzeugung; Herstellen; Verfertigung; Vorbereitung; Zubereitung
aansteken Ansteckung
opsteken Aufstecken; in die Höhe stecken
VerbRelated TranslationsOther Translations
aanmaken anmachen; anstechen; anzünden; entzünden; feuern; inBrandstecken; licht anstecken; zünden anschalten; einschalten
aansteken anmachen; anstecken; anzünden; aufrollen; eine Zigarette entzünden; entzünden; in Brand stecken anstecken; entbrennen; entflammen; infizieren; verseuchen
aanstrijken anstecken; anzünden; entzünden
doen ontvlammen anstecken; anzünden; entzünden
in de fik steken anmachen; anstecken; anzünden; in Brand stecken
licht aansteken anmachen; anstechen; anzünden; entzünden; feuern; inBrandstecken; licht anstecken; zünden
ontsteken anmachen; anstechen; anzünden; entzünden; feuern; inBrandstecken; licht anstecken; zünden entbrennen; entflammen; sich entflammen; sich entzünden
opsteken anmachen; anstecken; anzünden; aufrollen; eine Zigarette entzünden; in Brand stecken Unterricht bekommen; aneignen; anlernen; einpauken; erlernen; lernen; studieren
sigaret opsteken anmachen; anstecken; anzünden; aufrollen; eine Zigarette entzünden; in Brand stecken
vuurmaken Feuer machen; anmachen; anstecken; anzünden; in Brand stecken

Synonyms for "anzünden":


Wiktionary Translations for anzünden:

anzünden
verb
 1. doen branden
 2. doen ontbranden

Cross Translation:
FromToVia
anzünden aansteken kindle — to start (a fire)
anzünden aansteken light — to start (a fire)
anzünden aanmaken; aansteken; doen ontbranden; ontsteken; stoken enflammermettre en flamme.