Most Recent English Words:

speech Speech distinguish acquaintance own bit vacant earn earnest freeport curiosity fearless fearlessness keen comparison receive envelop listen listener assert incorporate incorporation bothersome to item discover desolate desolation perspective disturb disturbing champion near expanse expansive precede preceding nurture interchangeably invoke bidder thus across name ginger bold wood anxiety arrest respectively screw screwed overwhelm overwhelming appliance amplify account appearance identify pan PAN investigate prevail example greasy originate funnel Funnel foundation pretty yours unemotional detect govern straight conception scope contaminant quite lopsided band equipment intake thanksgiving blanket timber subsidiary welt court anyhow invoice Belastingdienst garment reply prepare prepared trample efficiency blunt among outspoken adore ask answer Answer store storing raisin grief eager diminish initiate data usher improve crew even evenly love cherish target drip-coffee state statement neglect gloom liar hem Guadeloupe concession concern refer remembrance Monday therefore pursue according plateau upon pupil pupils unwise editor-in-chief opportunity align reconcile reconcilement Artemis unilateral sheer virtue wide-eyed modesty Cynthia separate separation draw drawing relaxation intimidate inconvenience outstanding element illustrate anniversary disregard urge sociable ordinal thorough reimburse forget port souvenir gate require art subordinate origin creator creators slavery easy interlude worship abort whether driver drivers obvious obviously departure respondent approximately affectionate occasionally elucidate elucidation modify pity

Most Recent Dutch Words:

speech bewerking huisvrouw laag onderscheiden onderscheid draadloos uitbouwen bit vacant beste tijdelijk aftrekken aftrek bewijzen bewijs serieus blauw omgeving dikte opnemen antwoordnummer opmerking Opmerkingen voortvarend notulen dan scherp scherpen rek rekken gemeenteraad uiteindelijk grappig niveauverschil gezin n.v.t. misbruik misbruiken vervolgens piloot afmeting envelop zeer eerst eer ontwapenen ruimte neutraal daarna in invaren innen broer matig matigen verplicht verplichten controle restaurant ieder mes hertaxatie eggen uitoefening doorstrepen werken werk onzeker uitoefenen onzekerheid insturen functioneren schrappen uitwerken stuk ontdoen ontdaan u uittreksel adres strijken verlichten dweilen dweil spannend spannen onvoorwaardelijk bijvoegen bijgevoegd moeizaam oproepen kwetsbaar bijlage Bijlage consequentie samenwerking vermelden uitzicht aanvallen deksel eenmalig leveren lever machtspositie onvoltooid uitwerking man overgang onderontwikkeld Tunesië overeenkomen arrest onbuigzaam sorry streek aanbetaling twijfel bevestigen anders nota elke elk voorzitter aanpassing geneesheer toelichting strak eigen knipperen knipper vergelijken meesterschap arbeidsgeneeskunde ervaring verdelen verdeeld om demonteren wrak naar aansluiten vergroten onderdrukken opdrukken aansteken tegenhanger bij pan PAN inbegrepen kookpan geldig akkoord weekend opknappen vaststellen aansluitend wegrennen opkikkeren favoriet noodzakelijk hoewel appendix hamer hameren lukken gebeuren ook plaatsvinden onderkoelen onderkoeld opzetten opgezet coördineren afwisseling bioscoop blikopener saai betrekking gerenommeerd opzet opvoeding goedkeuren goedgekeurd scope beheren technologisch technologische afstemmen fenomeen veroorzaken band uitzendbureau drempel Drempel budget verwijderen Verwijderen zender