English

Detailed Translations for mix from English to Dutch

mix:

to mix verb (mixes, mixed, mixing)

 1. to mix (stir)
  mixen; roeren
  • mixen verb (mix, mixt, mixte, mixten, gemixt)
  • roeren verb (roer, roert, roerde, roerden, geroerd)
 2. to mix (interfere; intervene; blend; )
  bemoeien; mengen; inmengen
  • bemoeien verb (bemoei, bemoeit, bemoeide, bemoeiden, bemoeid)
  • mengen verb (meng, mengt, mengde, mengden, gemengd)
  • inmengen verb (meng in, mengt in, mengde in, mengden in, ingemengd)
 3. to mix
  husselen; door elkaar schudden; hutselen
 4. to mix (blend; alloy; stir together)
  mengen; vermengen; dooreenmengen
  • mengen verb (meng, mengt, mengde, mengden, gemengd)
  • vermengen verb (vermeng, vermengt, vermengde, vermengden, vermengd)
 5. to mix (stir; agitate)
  verroeren
  • verroeren verb (verroer, verroert, verroerde, verroerden, verroerd)
 6. to mix (put together; combine; add; bind)
  samenschikken
  • samenschikken verb (schik samen, schikt samen, schikte samen, schikten samen, samengeschikt)

Conjugations for mix:

present
 1. mix
 2. mix
 3. mixes
 4. mix
 5. mix
 6. mix
simple past
 1. mixed
 2. mixed
 3. mixed
 4. mixed
 5. mixed
 6. mixed
present perfect
 1. have mixed
 2. have mixed
 3. has mixed
 4. have mixed
 5. have mixed
 6. have mixed
past continuous
 1. was mixing
 2. were mixing
 3. was mixing
 4. were mixing
 5. were mixing
 6. were mixing
future
 1. shall mix
 2. will mix
 3. will mix
 4. shall mix
 5. will mix
 6. will mix
continuous present
 1. am mixing
 2. are mixing
 3. is mixing
 4. are mixing
 5. are mixing
 6. are mixing
subjunctive
 1. be mixed
 2. be mixed
 3. be mixed
 4. be mixed
 5. be mixed
 6. be mixed
diverse
 1. mix!
 2. let's mix!
 3. mixed
 4. mixing
1. I, 2. you, 3. he/she/it, 4. we, 5. you, 6. they

mix [the ~] noun

 1. the mix (blending; mingling; diluting; )
  mengen; melêren; vermengen; het mixen
 2. the mix
  de mix
  • mix [de ~ (m)] noun
 3. the mix (blend)
  mêleren

Translation Matrix for mix:

NounRelated TranslationsOther Translations
melêren alloying; blending; diluting; melting; mingling; mix; mixing; smelting
mengen alloying; blending; diluting; melting; mingling; mix; mixing; smelting
mix mix
mixen alloying; blending; diluting; melting; mingling; mix; mixing; smelting
mêleren blend; mix
vermengen alloying; blending; diluting; melting; mingling; mix; mixing; smelting
- admixture; commixture; intermixture; mixing; mixture; premix
VerbRelated TranslationsOther Translations
bemoeien blend; interfere; intervene; mind; mix; step in; stir together
door elkaar schudden mix
dooreenmengen alloy; blend; mix; stir together
husselen mix
hutselen mix
inmengen blend; interfere; intervene; mind; mix; step in; stir together
mengen alloy; blend; interfere; intervene; mind; mix; step in; stir together
mixen mix; stir
roeren mix; stir churn; convert; dislocate; move; reduce; remove; resolve; shift; simplify; stir; touch; trace back; transfer; transform
samenschikken add; bind; combine; mix; put together
vermengen alloy; blend; mix; stir together
verroeren agitate; mix; stir
- amalgamate; commix; desegregate; integrate; mingle; mix in; ruffle; shuffle; unify
OtherRelated TranslationsOther Translations
- confuse; have sexual intercourse; intermix; mingle; mix up

Related Words for "mix":


Synonyms for "mix":


Antonyms for "mix":

 • segregate

Related Definitions for "mix":

 1. the act of mixing together1
  • paste made by a mix of flour and water1
 2. an event that combines things in a mixture1
 3. a commercially prepared mixture of dry ingredients1
 4. add as an additional element or part1
  • mix water into the drink1
 5. combine (electronic signals)1
  • mixing sounds1
 6. mix so as to make a random order or arrangement1
 7. to bring or combine together or with something else1
 8. open (a place) to members of all races and ethnic groups1

Wiktionary Translations for mix:

mix
verb
 1. music: produce a finished version of a recording
 2. music: combine several tracks
 3. combine items from two or more sources normally kept separate
 4. use a mixer on
 5. stir two or more substances together
mix
noun
 1. mengsel
verb
 1. door elkaar mengen

Cross Translation:
FromToVia
mix mengen mischen — vermengen; kombinieren; vereinen (ohne spezielle Anordnung)
mix mixen mixen — etwas mit Hilfe eines Mixers zerkleinern und mischen
mix mixen mixen — etwas, insbesondere alkoholische Getränke mischen
mix mengsel; mélange; mix; menging; tempering; vermenging mélangeaction de mélanger ou résultat de cette action.
mix mengen; mixen; temperen; vermengen; verwarren; wassen mélanger — Unir plusieurs choses ensemble pour former un tout
mix draaien; keren; omdraaien; ronddraaien; wenden; wentelen; zwenken; retourneren; terugbezorgen; terugsturen; terugwijzen; heruitzenden; mengen; mixen; temperen; vermengen; verwarren; wassen; omkeren retourneraller de nouveau en un lieu.

Related Translations for mixDutch

Detailed Translations for mix from Dutch to English

mix:

mix [de ~ (m)] noun

 1. de mix
  the mix
  • mix [the ~] noun

Translation Matrix for mix:

NounRelated TranslationsOther Translations
mix mix melêren; mengen; mixen; mêleren; vermengen
VerbRelated TranslationsOther Translations
mix bemoeien; door elkaar schudden; dooreenmengen; husselen; hutselen; inmengen; mengen; mixen; roeren; samenschikken; vermengen; verroeren

Related Words for "mix":


Wiktionary Translations for mix:

mix
noun
 1. mengsel
mix
noun
 1. The result of amalgamating

Cross Translation:
FromToVia
mix mix; mixture; admixture mélangeaction de mélanger ou résultat de cette action.

mix form of mixen:

mixen verb (mix, mixt, mixte, mixten, gemixt)

 1. mixen (roeren)
  to stir; to mix
  • stir verb (stirs, stirred, stirring)
  • mix verb (mixes, mixed, mixing)

Conjugations for mixen:

o.t.t.
 1. mix
 2. mixt
 3. mixt
 4. mixen
 5. mixen
 6. mixen
o.v.t.
 1. mixte
 2. mixte
 3. mixte
 4. mixten
 5. mixten
 6. mixten
v.t.t.
 1. heb gemixt
 2. hebt gemixt
 3. heeft gemixt
 4. hebben gemixt
 5. hebben gemixt
 6. hebben gemixt
v.v.t.
 1. had gemixt
 2. had gemixt
 3. had gemixt
 4. hadden gemixt
 5. hadden gemixt
 6. hadden gemixt
o.t.t.t.
 1. zal mixen
 2. zult mixen
 3. zal mixen
 4. zullen mixen
 5. zullen mixen
 6. zullen mixen
o.v.t.t.
 1. zou mixen
 2. zou mixen
 3. zou mixen
 4. zouden mixen
 5. zouden mixen
 6. zouden mixen
en verder
 1. ben gemixt
 2. bent gemixt
 3. is gemixt
 4. zijn gemixt
 5. zijn gemixt
 6. zijn gemixt
diversen
 1. mix!
 2. mixt!
 3. gemixt
 4. mixend
1. ik, 2. je/jij, 3. hij/zij/het, 4. we. 5. jullie, 6. zij/ze

mixen [het ~] noun

 1. het mixen (mengen; melêren; vermengen)
  the mingling; the mix; the blending; the diluting; the mixing; the alloying; the melting; the smelting

Translation Matrix for mixen:

NounRelated TranslationsOther Translations
alloying melêren; mengen; mixen; vermengen
blending melêren; mengen; mixen; vermengen mengeling; menging; vermenging
diluting melêren; mengen; mixen; vermengen
melting melêren; mengen; mixen; vermengen ontdooien; smelten; smelting; wegdooien
mingling melêren; mengen; mixen; vermengen mengeling; menging; vermenging
mix melêren; mengen; mixen; vermengen mix; mêleren
mixing melêren; mengen; mixen; vermengen vermenging
smelting melêren; mengen; mixen; vermengen smelting
stir geharrewar
VerbRelated TranslationsOther Translations
mix mixen; roeren bemoeien; door elkaar schudden; dooreenmengen; husselen; hutselen; inmengen; mengen; samenschikken; vermengen; verroeren
stir mixen; roeren aanroeren; aanstippen; aanstoken; agiteren; beroeren; even aanraken; in beroering brengen; omroeren; oppoken; opschudden; opstoken; roeren; rondroeren; toucheren; verroeren; zich bewegen

Related Words for "mixen":


Wiktionary Translations for mixen:

mixen
verb
 1. door elkaar mengen
  • mixenmix
mixen
verb
 1. music: combine several tracks
 2. use a mixer on

Cross Translation:
FromToVia
mixen mix mixen — etwas, insbesondere alkoholische Getränke mischen
mixen mix mixen — etwas mit Hilfe eines Mixers zerkleinern und mischen
mixen mix; blend; mingle; shuffle mélanger — Unir plusieurs choses ensemble pour former un tout
mixen return; turn over; turn around; turn round; inside out; turn; revolve; whirl; relay; resend; send back; blend; mingle; mix; shuffle; invert; reverse retourneraller de nouveau en un lieu.