English

Detailed Translations for numskull from English to Dutch

numskull:

numskull [the ~] noun

  1. the numskull (dimwit; nitwit; nincompoop; ninny; fathead)
    de domkop
  2. the numskull (nitwit; nincompoop; dimwit; )
    het uilskuiken; het sufferdje; de stommeling; de domkop; de dommerik; de sufferd; de domoor
  3. the numskull (ninny; moron; nitwit; )
    dom wicht; het sufferdje; domme koe; het leeghoofdje; het dom gansje; domme gans

Translation Matrix for numskull:

NounRelated TranslationsOther Translations
dom gansje blockhead; dimwit; dolt; duffer; fathead; moron; nincompoop; ninny; nitwit; numskull
dom wicht blockhead; dimwit; dolt; duffer; fathead; moron; nincompoop; ninny; nitwit; numskull
domkop dimwit; fathead; idiot; nincompoop; ninny; nitwit; numskull
domme gans blockhead; dimwit; dolt; duffer; fathead; moron; nincompoop; ninny; nitwit; numskull
domme koe blockhead; dimwit; dolt; duffer; fathead; moron; nincompoop; ninny; nitwit; numskull
dommerik dimwit; fathead; idiot; nincompoop; ninny; nitwit; numskull dumbo; fool; idiot; numbskull; rattle-brain; silly man; simple mind; simpleton
domoor dimwit; fathead; idiot; nincompoop; ninny; nitwit; numskull
leeghoofdje blockhead; dimwit; dolt; duffer; fathead; moron; nincompoop; ninny; nitwit; numskull
stommeling dimwit; fathead; idiot; nincompoop; ninny; nitwit; numskull Simple Simon; birdbrain; blockhead; duffer; dunce; fat head; fathead; feather head; fool; idiot; meathead; nerd; nitwit; numbskull; oaf; rattle brain; rattle-brain; simpleton; stupid
sufferd dimwit; fathead; idiot; nincompoop; ninny; nitwit; numskull blockhead; fathead; fool; idiot; meathead; nerd; nitwit; numbskull; oaf; simpleton
sufferdje blockhead; dimwit; dolt; duffer; fathead; idiot; moron; nincompoop; ninny; nitwit; numskull
uilskuiken dimwit; fathead; idiot; nincompoop; ninny; nitwit; numskull blockhead; fathead; fool; meathead; nerd; nitwit; numbskull

Related Words for "numskull":

  • numskulls

Synonyms for "numskull":