English

Detailed Translations for declining from English to Swedish

declining:

declining [the ~] noun

 1. the declining (refusing; rejecting)
  avvisande; nekande

Translation Matrix for declining:

NounRelated TranslationsOther Translations
avtagande abatement; crash; decline; decrease; deprivation; downfall; fading; fall; shrinking; shrinking back; toning down; weakening
avvisande declining; refusing; rejecting condemnation; dismissal; rejection
bli svagare declining in force; decrease in power; decrease in strength; weakening
minskande decrease; shrinking; shrinking back; toning down; weakening
nekande declining; refusing; rejecting denial; negation; negative
ModifierRelated TranslationsOther Translations
avtagande abating; declining; decreasing; diminishing; fading; lessening; reducing; subsiding; weakening inclining; waning
avtagandet abating; declining; decreasing; diminishing; fading; lessening; reducing; subsiding; weakening
avvisande anaphoric; negative; rejecting; reluctant; unwilling
bli svagare declining; diminishing; fading; weakening
dalande declining
försämrad declining; down hill; falling away; shelving; sloping
försämrat declining; down hill; falling away; shelving; sloping
minskande abating; declining; decreasing; diminishing; fading; lessening; subsiding; weakening
minskandet abating; declining; decreasing; diminishing; fading; lessening; subsiding; weakening
nekande marginal; negative; negligible; slight
sjunkandet abating; declining; decreasing; diminishing; fading; lessening; subsiding; weakening

Related Words for "declining":


declining form of decline:

to decline verb (declines, declined, declining)

 1. to decline (refuse; reject; turn down)
  avböja; neka; refusera
  • avböja verb (avböjer, avböjde, avböjt)
  • neka verb (nekar, nekade, nekat)
  • refusera verb (refuserar, refuserade, refuserat)
 2. to decline (decrease; shrink; remove; )
  minska; sjunka; förfalla; avta; gå ner
  • minska verb (minskar, minskade, minskat)
  • sjunka verb (sjunker, sjönk, sjunkit)
  • förfalla verb (förfaller, förföll, förfallit)
  • avta verb (avtar, avtog, avtagit)
  • gå ner verb (går ner, gick ner, gått ner)
 3. to decline (waining; regress)
  förgå; krympa; blekna; minska; avta
  • förgå verb (förgår, förgick, förgått)
  • krympa verb (krymper, krympte, krympt)
  • blekna verb (bleknar, bleknade, bleknat)
  • minska verb (minskar, minskade, minskat)
  • avta verb (avtar, avtog, avtagit)
 4. to decline (reject; disapprove; repudiate; )
  avsäga; avslå; förneka; uppsäga; förkasta; förvägra; försmå
  • avsäga verb (avsäger, avsade, avsagt)
  • avslå verb (avslår, avslog, avslagit)
  • förneka verb (förnekar, förnekade, förnekat)
  • uppsäga verb (uppsäger, uppsade, uppsägt)
  • förkasta verb (förkastar, förkastade, förkastat)
  • förvägra verb (förvägrar, förvägrade, förvägrat)
  • försmå verb (försmår, försmådde, försmått)
 5. to decline
  avta; gå utför; vara i avtagande
  • avta verb (avtar, avtog, avtagit)
  • gå utför verb (går utför, gick utför, gått utför)
  • vara i avtagande verb (är i avtagande, var i avtagande, varit i avtagande)
 6. to decline (inflect; conjugate)
  konjugera; böja; böja grammatiskt; deklinera
  • konjugera verb (konjugerar, konjugerade, konjugerat)
  • böja verb (böjer, böjde, böjt)
  • böja grammatiskt verb (böjer grammatiskt, böjde grammatiskt, böjt grammatiskt)
  • deklinera verb (deklinerar, deklinerade, deklinerat)

Conjugations for decline:

present
 1. decline
 2. decline
 3. declines
 4. decline
 5. decline
 6. decline
simple past
 1. declined
 2. declined
 3. declined
 4. declined
 5. declined
 6. declined
present perfect
 1. have declined
 2. have declined
 3. has declined
 4. have declined
 5. have declined
 6. have declined
past continuous
 1. was declining
 2. were declining
 3. was declining
 4. were declining
 5. were declining
 6. were declining
future
 1. shall decline
 2. will decline
 3. will decline
 4. shall decline
 5. will decline
 6. will decline
continuous present
 1. am declining
 2. are declining
 3. is declining
 4. are declining
 5. are declining
 6. are declining
subjunctive
 1. be declined
 2. be declined
 3. be declined
 4. be declined
 5. be declined
 6. be declined
diverse
 1. decline!
 2. let's decline!
 3. declined
 4. declining
1. I, 2. you, 3. he/she/it, 4. we, 5. you, 6. they

decline [the ~] noun

 1. the decline (decrease; fall; downfall; crash)
  nedgång; förfall; avtagande
 2. the decline (relapse; caving in; falling down; )
 3. the decline (decadence)
  förfall; nedgång; dekadans
 4. the decline

Translation Matrix for decline:

NounRelated TranslationsOther Translations
avtagande crash; decline; decrease; downfall; fall abatement; decrease; deprivation; fading; shrinking; shrinking back; toning down; weakening
böja bend; curve
dekadans decadence; decline
fall caving in; collapse; collapsing; decline; fall; falling down; relapse; sagging bust-up; case; collapse; crash; sagging; slump; smash; tumble; tumblings
förfall crash; decadence; decline; decrease; downfall; fall decaying; depravation; deterioration; rotting
försjunkning av marken decline
hopfallande caving in; collapse; collapsing; decline; fall; falling down; relapse; sagging
instörtning caving in; collapse; collapsing; decline; fall; falling down; relapse; sagging
nedgång crash; decadence; decline; decrease; downfall; fall decaying; decrease; depravation; deterioration; falling off; reductions; rotting; toning down; weakening
sammanbrott caving in; collapse; collapsing; decline; fall; falling down; relapse; sagging breaking down; catastrophes; caving in; collapse; collapsing; coming to a standstill; crashes; disasters; downfall; failing; reaching a deadlock
sjunka going down; sinking; subsiding
återfall caving in; collapse; collapsing; decline; fall; falling down; relapse; sagging
- decay; declension; declination; declivity; descent; diminution; downslope; fall
VerbRelated TranslationsOther Translations
avböja decline; refuse; reject; turn down
avslå decline; denounce; disapprove; disclaim; object to; refuse; reject; repudiate; spurn; turn down disapprove of; outvote; reject; turn down; vote down
avsäga decline; denounce; disapprove; disclaim; object to; refuse; reject; repudiate; spurn; turn down
avta be shortcoming; decline; decrease; dwindle; go thieving; regress; remove; shrink; take away; wain; waining go slow; lie down on the job; malinger; slack
blekna decline; regress; waining change color; fade; fade away; slacken; tarnish; turn pale; weaken; whiten
böja conjugate; decline; inflect bend; bow; change; turn back
böja grammatiskt conjugate; decline; inflect
deklinera conjugate; decline; inflect
förfalla be shortcoming; decline; decrease; dwindle; go thieving; remove; shrink; take away; wain crumble; decay; deteriorate; disintegrate; expire; fall apart; fall into decay; fall to bits; fall to pieces; go bad; go to ruin; moulder; rot; spoil
förgå decline; regress; waining elapse; expire; go by; pass
förkasta decline; denounce; disapprove; disclaim; object to; refuse; reject; repudiate; spurn; turn down discard
förneka decline; denounce; disapprove; disclaim; object to; refuse; reject; repudiate; spurn; turn down abjure; deny; disavow; disown; dispossess; expropriate; renounce; repudiate
försmå decline; denounce; disapprove; disclaim; object to; refuse; reject; repudiate; spurn; turn down scorn; spurn
förvägra decline; denounce; disapprove; disclaim; object to; refuse; reject; repudiate; spurn; turn down
gå ner be shortcoming; decline; decrease; dwindle; go thieving; remove; shrink; take away; wain descend; go down
gå utför decline decrease; go down; shrink; sink
konjugera conjugate; decline; inflect
krympa decline; regress; waining decrease; diminish; diminishing; drop; dwindle; go down; lessen; reduce; shrink; shrink away; shrink back; shrivel; shrivel up; subside; wizen
minska be shortcoming; decline; decrease; dwindle; go thieving; regress; remove; shrink; take away; wain; waining abbreviate; belittle; decrease; diminish; diminishing; disregard; ease; go down; hold cheap; hold in contempt; humiliate; look down upon; lower; make smaller; mark down; reduce; relieve; scorn; shorten; shrink; sink; slacken; slight; soften; soothe; treat unkindly; treat with disregard
neka decline; refuse; reject; turn down disapprove of; reject; turn down
refusera decline; refuse; reject; turn down
sjunka be shortcoming; decline; decrease; dwindle; go thieving; remove; shrink; take away; wain become lower; decrease; descend; go down; go under; let sink; perish; set; shrink; sink; submerge; succumb; suffer
uppsäga decline; denounce; disapprove; disclaim; object to; refuse; reject; repudiate; spurn; turn down
vara i avtagande decline
- correct; go down; pass up; refuse; reject; slump; turn down; wane; worsen
Not SpecifiedRelated TranslationsOther Translations
minska decrease; inventory decrease
OtherRelated TranslationsOther Translations
avtyna decline; languish
baisse bear market; decline; fall; fall in prices; slump
betacka decline
dala decline; go down; sink
undanbedja decline; not seek
ModifierRelated TranslationsOther Translations
avtagande abating; declining; decreasing; diminishing; fading; inclining; lessening; reducing; subsiding; waning; weakening

Related Words for "decline":


Synonyms for "decline":


Antonyms for "decline":


Related Definitions for "decline":

 1. a downward slope or bend1
 2. a gradual decrease; as of stored charge or current1
 3. change toward something smaller or lower1
 4. a condition inferior to an earlier condition; a gradual falling off from a better state1
 5. grow worse1
 6. grow smaller1
 7. show unwillingness towards1
  • he declined to join the group on a hike1
 8. inflect for number, gender, case, etc.,1
  • in many languages, speakers decline nouns, pronouns, and adjectives1
 9. go down in value1
 10. go down1
  • The roof declines here1
 11. refuse to accept1

Wiktionary Translations for decline:

decline
noun
 1. sloping downward

Cross Translation:
FromToVia
decline sluttning; lutning Gefälleallgemein: der Grad der Neigung einer Straße oder eines Geländes
decline avböja; ta avstånd ifrån; avstå ifrån ablehnen — zu etwas nein sagen; etwas zurückweisen oder missbilligen
decline avvisa; avslå ausschlagentransitiv: etwas nicht entgegennehmen, ablehnen
decline deklinera deklinierenLinguistik: ein Wort (im Deutschen: Adjektiv, Pronomen, Substantiv oder Artikel) beugen
decline sjunka fallen — auf einen niedrigeren Wert sinken
decline underkänna; kugga refuserrejeter une demande, ne pas accorder ce qui demander ; ne pas vouloir faire ce qui est exiger, prescrire, ordonné.
decline kräkas; spy; neka; vägra; tacka nej till rejeter — Traductions à trier suivant le sens

Related Translations for declining