Spanish

Detailed Synonyms for tozudo in Spanish

tozudo:

tozudo adj

  1. tozudo
  2. tozudo
  3. tozudo
  4. tozudo
  5. tozudo
  6. tozudo

Related Words for "tozudo":


Alternate Synonyms for "tozudo":