Spanish

Detailed Synonyms for tozudos in Spanish

tozudos:

tozudos [el ~] noun

  1. el tozudos
    el cabezones; el tozudos

Related Words for "tozudos":


tozudo:

tozudo adj

  1. tozudo
  2. tozudo
  3. tozudo
  4. tozudo
  5. tozudo
  6. tozudo

Related Words for "tozudo":


Alternate Synonyms for "tozudo":