Summary


French

Detailed Translations for passer les menottes from French to Dutch

passer les menottes:

passer les menottes verb

 1. passer les menottes (fasciner; captiver; saisir; )
  intrigeren; fascineren; boeien
  • intrigeren verb (intrigeer, intrigeert, intrigeerde, intrigeerden, geïntrigeerd)
  • fascineren verb (fascineer, fascineert, fascineerde, fascineerden, gefascineerd)
  • boeien verb (boei, boeit, boeide, boeiden, geboeid)
 2. passer les menottes (enchaîner; lier; saisir; )
  boeien; ketenen; binden; kluisteren
  • boeien verb (boei, boeit, boeide, boeiden, geboeid)
  • ketenen verb (keten, ketent, ketende, ketenden, geketend)
  • binden verb (bind, bindt, bond, bonden, gebonden)
  • kluisteren verb (kluister, kluistert, kluisterde, kluisterden, gekluisterd)
 3. passer les menottes (enchaîner; mettre aux fers)
  handboeien omdoen; ketenen; in de boeien slaan
  • handboeien omdoen verb (doe handboeien om, doet handboeien om, deed handboeien om, deden handboeien om, handboeien omgedaan)
  • ketenen verb (keten, ketent, ketende, ketenden, geketend)
  • in de boeien slaan verb (sla in de boeien, slaat in de boeien, sloeg in de boeien, sloegen in de boeien, in de boeien geslagen)

Translation Matrix for passer les menottes:

NounRelated TranslationsOther Translations
boeien menottes
ketenen chaînes; menottes
VerbRelated TranslationsOther Translations
binden captiver; enchaîner; joindre; lier; ligoter; passer les menottes; prendre; relier; saisir attacher; bâillonner; ficeler; fixer; garrotter; lier; ligoter; nouer; relier; rélier
boeien captiver; enchaîner; fasciner; joindre; lier; ligoter; obséder; passer les menottes; prendre; relier; saisir passionner; retenir l'attention
fascineren captiver; enchaîner; fasciner; lier; ligoter; obséder; passer les menottes; prendre; relier; saisir
handboeien omdoen enchaîner; mettre aux fers; passer les menottes
in de boeien slaan enchaîner; mettre aux fers; passer les menottes
intrigeren captiver; enchaîner; fasciner; lier; ligoter; obséder; passer les menottes; prendre; relier; saisir grenouiller; intriguer; magouiller
ketenen captiver; enchaîner; joindre; lier; ligoter; mettre aux fers; passer les menottes; prendre; relier; saisir
kluisteren captiver; enchaîner; joindre; lier; ligoter; passer les menottes; prendre; relier; saisir

Related Translations for passer les menottes