Summary
French to Dutch:   more detail...
 1. s'absenter:


French

Detailed Translations for s'absenter from French to Dutch

s'absenter:

s'absenter verb

 1. s'absenter (partir; prendre la mer; quitter; )
  verlaten; afreizen; wegtrekken; heengaan; verdwijnen; wegreizen
  • verlaten verb (verlaat, verliet, verlieten, verlaten)
  • afreizen verb (reis af, reist af, reisde af, reisden af, afgereisd)
  • wegtrekken verb (trek weg, trekt weg, trok weg, trokken weg, weggetrokken)
  • heengaan verb (ga heen, gaat heen, ging heen, gingen heen, heengegaan)
  • verdwijnen verb (verdwijn, verdwijnt, verdween, verdwenen, verdwenen)
  • wegreizen verb (reis weg, reist weg, reisde weg, reisden weg, weggereisd)

Translation Matrix for s'absenter:

NounRelated TranslationsOther Translations
heengaan départ; fait de s'en aller
verdwijnen disparition; effacement
verlaten abandon; disparition
VerbRelated TranslationsOther Translations
afreizen embarquer; faire bagage; partir; prendre la mer; prendre le large; quitter; quitter le port; s'absenter; s'en aller; s'éloigner partir; quitter; s'en aller; s'envoler
heengaan embarquer; faire bagage; partir; prendre la mer; prendre le large; quitter; quitter le port; s'absenter; s'en aller; s'éloigner abandonner; abdiquer; agoniser; crever; dissoudre; décomposer; décéder; défaire; délier; démissionner; détacher; mourir; partir; périr; quitter; rendre l'âme; s'en aller; s'endormir; se désaffilier; se retirer; sortir; subdiviser; trépasser; être tué
verdwijnen embarquer; faire bagage; partir; prendre la mer; prendre le large; quitter; quitter le port; s'absenter; s'en aller; s'éloigner disparaître; s'évanouir
verlaten embarquer; faire bagage; partir; prendre la mer; prendre le large; quitter; quitter le port; s'absenter; s'en aller; s'éloigner abandonner; abdiquer; démissionner; partir; quitter; s'en aller; se désaffilier; se retirer; sortir
wegreizen embarquer; faire bagage; partir; prendre la mer; prendre le large; quitter; quitter le port; s'absenter; s'en aller; s'éloigner partir; quitter; s'en aller; s'envoler
wegtrekken embarquer; faire bagage; partir; prendre la mer; prendre le large; quitter; quitter le port; s'absenter; s'en aller; s'éloigner partir; quitter; s'en aller; s'envoler
AdjectiveRelated TranslationsOther Translations
verlaten abandonné; délaissé; désolé