French

Detailed Translations for renverser from French to Swedish

renverser:

renverser verb (renverse, renverses, renversons, renversez, )

 1. renverser (heurter en roulant; écraser)
  köra över
  • köra över verb (kör över, körde över, kört över)
 2. renverser (se retourner; retourner; rentrer; )
  återvända
  • återvända verb (återvänder, återvändde, återvänt)
 3. renverser
  tippa; knuffa omkull
  • tippa verb (tippar, tippade, tippat)
  • knuffa omkull verb (knuffar omkull, knuffade omkull, knuffat omkull)
 4. renverser
  kasta över
  • kasta över verb (kastar över, kastade över, kastat över)
 5. renverser
  omarbeta; ombilda; omstöpa; omgjuta; ombearbeta
  • omarbeta verb (omarbetar, omarbetade, omarbetat)
  • ombilda verb (ombildar, ombildade, ombildat)
  • omstöpa verb (omstöpar, omstöpade, omstöpat)
  • omgjuta verb (omgjuter, omgjöt, omgjutit)
  • ombearbeta verb (ombearbetar, ombearbetade, ombearbetat)
 6. renverser
  tippa över
  • tippa över verb (tippar över, tippade över, tippat över)
 7. renverser (modifier; changer; transformer; )
  modifiera; ändra
  • modifiera verb (modifierar, modifierade, modifierat)
  • ändra verb (ändrar, ändrade, ändrat)
 8. renverser (renverser en soufflant; arracher; abattre)
  blåsa ned
  • blåsa ned verb (blåser ned, blåste ned, blåst ned)
 9. renverser (culbuter; tomber; basculer; dégringoler; faire la culbute)
  falla; stupa; ramla omkull; tumla över ända
  • falla verb (faller, föll, fallit)
  • stupa verb (stupar, stupade, stupat)
  • ramla omkull verb (ramlar omkull, ramlade omkull, ramlat omkull)
  • tumla över ända verb (tumlar över ända, tumlade över ända, tumlat över ända)
 10. renverser (altérer; changer; modifier)
  böja
  • böja verb (böjer, böjde, böjt)
 11. renverser (faire tomber)
  kullkasta; få ner; störta omkull; bringa ned
  • kullkasta verb (kullkastar, kullkastade, kullkastat)
  • få ner verb (får ner, fick ner, fått ner)
  • störta omkull verb (störtar omkull, störtade omkull, störtat omkull)
  • bringa ned verb (bringar ned, bringade ned, bringat ned)
 12. renverser (faire tomber)
  dra ner
  • dra ner verb (drar ner, drog ner, dragit ner)
 13. renverser (faire tomber)
  springa ned; hoppa ned; springa omkull
  • springa ned verb (springer ned, sprang ned, sprungit ned)
  • hoppa ned verb (hoppar ned, hoppade ned, hoppat ned)
  • springa omkull verb (springer omkull, sprang omkull, sprungit omkull)
 14. renverser (plonger; mettre sur le côté; basculer; )
  kantra; välta omkull; omkullstjälpa
  • kantra verb (kantrar, kantrade, kantrat)
  • välta omkull verb (välter omkull, vältte omkull, vält omkull)
  • omkullstjälpa verb (omkullstjälper, omkullstjälpte, omkullstjälpt)
 15. renverser (bousculer; chavirer; basculer; bouleverser)
  slå omkull; stöta omkull
  • slå omkull verb (slår omkull, slog omkull, slagit omkull)
  • stöta omkull verb (stöter omkull, stötte omkull, stött omkull)
 16. renverser (se casser la gueule; tomber; échouer; )
  falla; ta en störtflygning; stupa
  • falla verb (faller, föll, fallit)
  • ta en störtflygning verb (tar en störtflygning, tog en störtflygning, tagit en störtflygning)
  • stupa verb (stupar, stupade, stupat)

Conjugations for renverser:

Présent
 1. renverse
 2. renverses
 3. renverse
 4. renversons
 5. renversez
 6. renversent
imparfait
 1. renversais
 2. renversais
 3. renversait
 4. renversions
 5. renversiez
 6. renversaient
passé simple
 1. renversai
 2. renversas
 3. renversa
 4. renversâmes
 5. renversâtes
 6. renversèrent
futur simple
 1. renverserai
 2. renverseras
 3. renversera
 4. renverserons
 5. renverserez
 6. renverseront
subjonctif présent
 1. que je renverse
 2. que tu renverses
 3. qu'il renverse
 4. que nous renversions
 5. que vous renversiez
 6. qu'ils renversent
conditionnel présent
 1. renverserais
 2. renverserais
 3. renverserait
 4. renverserions
 5. renverseriez
 6. renverseraient
passé composé
 1. ai renversé
 2. as renversé
 3. a renversé
 4. avons renversé
 5. avez renversé
 6. ont renversé
divers
 1. renverse!
 2. renversez!
 3. renversons!
 4. renversé
 5. renversant
1. je, 2. tu, 3. il/elle/on, 4. nous, 5. vous, 6. ils/elles

Translation Matrix for renverser:

NounRelated TranslationsOther Translations
böja boucle; coude; courbe; flexion; inclinaison; inclination; sinuosité; tournant; virage
dra ner renversement
falla arrivée à bon port; arrivée à destination; arrivée à l'endroit voulu; atterrissage; descente
hoppa ned saut à terre
springa ned saut à terre
återvända rentrée; retour
VerbRelated TranslationsOther Translations
blåsa ned abattre; arracher; renverser; renverser en soufflant
bringa ned faire tomber; renverser
böja altérer; changer; modifier; renverser arquer; cambrer; conjuguer; courber; décliner; déjeter; fléchir; incurver; infléchir; plier; recourber; replier; économiser
dra ner faire tomber; renverser abattre; analyser; disséquer; faire tomber; flanquer par terre; tronquer
falla basculer; culbuter; dégringoler; faire la culbute; ne pas réussir; rater; renverser; se casser la gueule; tomber; tomber à terre; trébucher; échouer; être un flop basculer; culbuter; tomber; tomber par terre
få ner faire tomber; renverser avaler; digérer
hoppa ned faire tomber; renverser descendre en courant; sauter en bas; se précipiter en bas
kantra basculer; chavirer; mettre sur le côté; plonger; renverser; retourner; tremper basculer; chavirer
kasta över renverser
knuffa omkull renverser arracher; faire tomber
kullkasta faire tomber; renverser
köra över heurter en roulant; renverser; écraser
modifiera altérer; amender; changer; modifier; remanier; renverser; restructurer; retravailler; réformer; réorganiser; réviser; transformer amender; changer; modifier; qualifier; rectifier; refondre; remanier; réviser; se qualifier de; transformer
omarbeta renverser
ombearbeta renverser
ombilda renverser
omgjuta renverser
omkullstjälpa basculer; chavirer; mettre sur le côté; plonger; renverser; retourner; tremper
omstöpa renverser
ramla omkull basculer; culbuter; dégringoler; faire la culbute; renverser; tomber
slå omkull basculer; bouleverser; bousculer; chavirer; faire tomber; renverser abattre qn; basculer qn; culbuter qn; faire tomber; rabattre qn
springa ned faire tomber; renverser
springa omkull faire tomber; renverser
stupa basculer; culbuter; dégringoler; faire la culbute; ne pas réussir; rater; renverser; se casser la gueule; tomber; tomber à terre; trébucher; échouer; être un flop
störta omkull faire tomber; renverser
stöta omkull basculer; bouleverser; bousculer; chavirer; faire tomber; renverser
ta en störtflygning basculer; faire la culbute; ne pas réussir; rater; renverser; se casser la gueule; tomber; tomber à terre; trébucher; échouer; être un flop
tippa renverser transporter en barge
tippa över renverser
tumla över ända basculer; culbuter; dégringoler; faire la culbute; renverser; tomber
välta omkull basculer; chavirer; mettre sur le côté; plonger; renverser; retourner; tremper
ändra altérer; amender; changer; modifier; remanier; renverser; restructurer; retravailler; réformer; réorganiser; réviser; transformer alterner; altérer; amender; changer; changer de vitesse; modifier; passer les vitesses; permuter; rectifier; refondre; remanier; retravailler; revoir; réformer; régénérer; réviser; transformer; varier; échanger
återvända aller de retour; aller en arrière; détourner; reculer; rentrer; renverser; retourner; revenir; se retourner; tourner ramener; rapporter; remettre; rendre; rentrer; retourner; revenir; se répéter

Synonyms for "renverser":


Wiktionary Translations for renverser:


Cross Translation:
FromToVia
renverser stjälpa; tippa; välta kippen — (transitiv) etwas durch Schrägstellen aus einem Gefäß schütten
renverser stjälpa; välta kippen — (transitiv) übertragen: verhindern, scheitern lassen
renverser välta omkull; tippa över kippen — (intransitiv) aus dem Gleichgewicht geraten und stürzen; über eine Kante fallen
renverser störta overthrow — bring about downfall
renverser spilla spill — transitive: to drop something so that it spreads out

Related Translations for renverser