French

Detailed Translations for retirer from French to Swedish

retirer:

retirer verb (retire, retires, retirons, retirez, )

 1. retirer (maîtriser; apaiser; modérer; )
  behärska; hålla tillbaka
  • behärska verb (behärskar, behärskade, behärskat)
  • hålla tillbaka verb (håller tillbaka, höll tillbaka, hållit tillbaka)
 2. retirer (annuler; suspendre; supprimer; )
  annulera; avbeställa
  • annulera verb (annulerar, annulerade, annulerat)
  • avbeställa verb (avbeställer, avbeställde, avbeställt)
 3. retirer (contraindre; contenir; retenir; )
  behärska; kontrollera; bestämma över
  • behärska verb (behärskar, behärskade, behärskat)
  • kontrollera verb (kontrollerar, kontrollerade, kontrollerat)
  • bestämma över verb (bestämmer över, bestämde över, bestämt över)
 4. retirer (voler; enlever; prendre; )
  stjäla
  • stjäla verb (stjäler, stal, stulit)
 5. retirer (dérober; priver de; enlever; )
  beröva; ta av; frånta
  • beröva verb (berövar, berövade, berövat)
  • ta av verb (tar av, tog av, tagit av)
  • frånta verb (fråntar, fråntog, fråntagit)
 6. retirer (vider; enlever; sortir; évacuer)
  tömma; rensa ut
  • tömma verb (tömmer, tömmde, tömmt)
  • rensa ut verb (rensar ut, rensade ut, rensat ut)
 7. retirer (enlever; relever; sortir)
  plocka bort
  • plocka bort verb (plockar bort, plockade bort, plockat bort)
 8. retirer (révoquer; rétracter; rappeler; )
  upphäva; återkalla; annullera
  • upphäva verb (upphävar, upphävade, upphävat)
  • återkalla verb (återkallar, återkallade, återkallat)
  • annullera verb (annullerar, annullerade, annullerat)
 9. retirer (en vouloir à quelqu'un; blâmer; avoir de la rancune; )
  hysa agg till någon; klandra någon
 10. retirer (révoquer; reprendre; rétracter)
  återkalla
  • återkalla verb (återkallar, återkallade, återkallat)

Conjugations for retirer:

Présent
 1. retire
 2. retires
 3. retire
 4. retirons
 5. retirez
 6. retirent
imparfait
 1. retirais
 2. retirais
 3. retirait
 4. retirions
 5. retiriez
 6. retiraient
passé simple
 1. retirai
 2. retiras
 3. retira
 4. retirâmes
 5. retirâtes
 6. retirèrent
futur simple
 1. retirerai
 2. retireras
 3. retirera
 4. retirerons
 5. retirerez
 6. retireront
subjonctif présent
 1. que je retire
 2. que tu retires
 3. qu'il retire
 4. que nous retirions
 5. que vous retiriez
 6. qu'ils retirent
conditionnel présent
 1. retirerais
 2. retirerais
 3. retirerait
 4. retirerions
 5. retireriez
 6. retireraient
passé composé
 1. ai retiré
 2. as retiré
 3. a retiré
 4. avons retiré
 5. avez retiré
 6. ont retiré
divers
 1. retire!
 2. retirez!
 3. retirons!
 4. retiré
 5. retirant
1. je, 2. tu, 3. il/elle/on, 4. nous, 5. vous, 6. ils/elles

Translation Matrix for retirer:

NounRelated TranslationsOther Translations
kontrollera contrôle
VerbRelated TranslationsOther Translations
annulera abandonner; annuler; décommander; retirer; résilier; révoquer; supprimer; suspendre biffer; rayer
annullera abroger; désavouer; faire revenir; rappeler; reprendre; retirer; rétracter; révoquer annihiler; annuler; déboutonner; décrocher; dénouer; fermer; lever; liquider; réduire à néant; supprimer
avbeställa abandonner; annuler; décommander; retirer; résilier; révoquer; supprimer; suspendre annuler
behärska apaiser; baisser de ton; brider; calmer; contenir; contraindre; dominer; dompter; maîtriser; modérer; refouler; reprendre; retenir; retirer; réprimer; se contenir; se maîtriser; se modérer; se retenir avoir sous contrôle
beröva dérober; enlever; ne pas suffire à; prendre; priver; priver de; retirer; subtiliser; voler dérober; voler
bestämma över contenir; contraindre; dominer; refouler; retenir; retirer; réprimer; se contenir; se maîtriser; se modérer; se retenir
frånta dérober; enlever; ne pas suffire à; prendre; priver; priver de; retirer; subtiliser; voler destituer; démettre; déposer; révoquer
hysa agg till någon avoir de la rancoeur; avoir de la rancune; avoir à redire; blâmer; compromettre; condamner; critiquer; discréditer; déshonorer; en vouloir à quelqu'un; enlever; garder rancune; gronder; jeter quelque chose aux pieds de; prendre; reprocher; retirer; réprimander; réprouver; éprouver du ressentiment
hålla tillbaka apaiser; baisser de ton; brider; calmer; contraindre; dominer; dompter; maîtriser; modérer; refouler; reprendre; retenir; retirer; réprimer; se contenir; se modérer arrêter; broyer; concasser; contrecarrer; dissuader; dominer; dompter; empiler; empêcher; enregister; gouverner; maîtriser; mémoriser; refouler; retenir; réprimer; se contenir; se maîtriser; se modérer; se retenir; stopper; écraser
klandra någon avoir de la rancoeur; avoir de la rancune; avoir à redire; blâmer; compromettre; condamner; critiquer; discréditer; déshonorer; en vouloir à quelqu'un; enlever; garder rancune; gronder; jeter quelque chose aux pieds de; prendre; reprocher; retirer; réprimander; réprouver; éprouver du ressentiment
kontrollera contenir; contraindre; dominer; refouler; retenir; retirer; réprimer; se contenir; se maîtriser; se modérer; se retenir apprivoiser; avoir sous contrôle; contrôler; dominer; dompter; enquêter; envahir; essayer; examiner; faire passer un examen; faire subir un test; faire une inspection de; inspecter; interroger; maîtriser; mettre à l'épreuve; parcourir; passer en revue; recalculer; refaire le calcul; soumettre; soumettre à un test; soumettre à une inspection; tester; vérifier; éprouver
plocka bort enlever; relever; retirer; sortir
rensa ut enlever; retirer; sortir; vider; évacuer mettre à sac; piller; saccager
stjäla barboter; chiper; choper; dérober; enlever; faucher; marauder; piller; piquer; prendre; rafler; retirer; s'emparer; subtiliser; voler; ôter arracher; chiper; dérober; piquer; subtiliser; voler
ta av dérober; enlever; ne pas suffire à; prendre; priver; priver de; retirer; subtiliser; voler débarrasser de; déboutonner; défaire; défaire de; défaire les boutons; dénouer; dépêter de; ouvrir
tömma enlever; retirer; sortir; vider; évacuer débarrasser; débourrer; décharger; dégager; dégarnir; déporter; dévaliser; déverser; emporter; enlever; excréter; exploiter; finir; mettre à sac; piller; pomper; saccager; tirailler; verser; vider; éjecter; évacuer; ôter
upphäva abroger; désavouer; faire revenir; rappeler; reprendre; retirer; rétracter; révoquer annihiler; annuler; réduire à néant; suspendre
återkalla abroger; désavouer; faire revenir; rappeler; reprendre; retirer; rétracter; révoquer annuler; penser à; rappeler; remémorer; rétracter; révoquer; se rappeler; se souvenir de

Synonyms for "retirer":


Wiktionary Translations for retirer:


Cross Translation:
FromToVia
retirer ta ut; lyfta abhebenGeld vom Konto nehmen
retirer ta av; lägga av ablegen — ein Kleidungsstück ausziehen
retirer dra av abziehen — etwas von etwas herunterziehen, wegziehen oder entfernen, enthäuten
retirer dra ifrån; dra av abziehenMathematik: subtrahieren
retirer ta ur entnehmen — etwas herausnehmen aus
retirer ta ifrån entziehengehoben: (ein Recht oder eine Erlaubnis) wegnehmen

Related Translations for retirer