Dutch

Detailed Translations for karakterschets from Dutch to German

karakterschets:


Translation Matrix for karakterschets:

NounRelated TranslationsOther Translations
Charakterbeschreibung karakterbeschrijving; karakterisering; karakterschets; karakterschildering; karaktertekening eigenschap; karakterisering; karakteristiek; karakteromschrijving; kenmerk; typering
Charakterisierung karakterbeschrijving; karakterisering; karakterschets; karakterschildering; karaktertekening descriptie; eigenschap; karakterisering; karakteristiek; karakteromschrijving; kenmerk; kenschets; nadere beschrijving; omschrijving; profielschets; typering; uitbeelding
Charakteristik karakterbeschrijving; karakterisering; karakterschets; karakterschildering; karaktertekening eigenschap; karakterisering; karakteristiek; karaktertrek; kenmerk; stigma; typering
Charakterschilderung karakterbeschrijving; karakterisering; karakterschets; karakterschildering; karaktertekening eigenschap; karakterisering; karakteristiek; karakteromschrijving; kenmerk; typering
Charakterskizze karakterbeschrijving; karakterisering; karakterschets; karakterschildering; karaktertekening eigenschap; karakterisering; karakteristiek; kenmerk; typering

Related Words for "karakterschets":

  • karakterschetsen