Summary


Dutch

Detailed Translations for penetreren in from Dutch to German

penetreren in:

penetreren in verb

 1. penetreren in (doordringen; bereiken)
  erreichen; bereichen; erzielen; durchdringen; angelangen; davontragen
  • erreichen verb (erreiche, erreichst, erreicht, erreichte, erreichtet, erreicht)
  • bereichen verb (bereiche, bereichst, bereicht, bereichte, bereichtet, bereicht)
  • erzielen verb (erziele, erzielst, erzielt, erzielte, erzieltet, erzielt)
  • durchdringen verb (dringe durch, dringst durch, dringt durch, drang durch, drangt durch, durchdrungen)
  • angelangen verb
  • davontragen verb (trage davon, trägst davon, trägt davon, trug davon, trugt davon, davongetragen)

Translation Matrix for penetreren in:

VerbRelated TranslationsOther Translations
angelangen bereiken; doordringen; penetreren in aankomen; arriveren; geraken; terecht komen
bereichen bereiken; doordringen; penetreren in
davontragen bereiken; doordringen; penetreren in afvoeren; behalen; meedragen; omhoogkomen; onverlangd krijgen; opdoen; oplopen; opstijgen; opvliegen; verkrijgen; wegdragen; wegsjouwen; wegslepen; wegvoeren; winnen
durchdringen bereiken; doordringen; penetreren in binnen gaan; binnendringen; doordouwen; doordringen; doorzetten; indringen; penetreren
erreichen bereiken; doordringen; penetreren in behalen; doen; geraken; handelen; lenen; ontlenen; terecht komen; uitrichten; uitvoeren; verkrijgen; verrichten; winnen
erzielen bereiken; doordringen; penetreren in behalen; binnenbrengen; binnenhalen; verkrijgen; winnen

Related Translations for penetreren in