Summary
Dutch to English:   more detail...
  1. gaten dichten:


Dutch

Detailed Translations for gaten dichten from Dutch to English

gaten dichten:

gaten dichten verb

  1. gaten dichten (stoppen)
    to darn; to fill up; to mend
    • darn verb (darns, darned, darning)
    • fill up verb (fills up, filled up, filling up)
    • mend verb (mends, mended, mending)

Translation Matrix for gaten dichten:

NounRelated TranslationsOther Translations
fill up aanvulling; completering; supplement; suppletie; voltooiing
VerbRelated TranslationsOther Translations
darn gaten dichten; stoppen mazen
fill up gaten dichten; stoppen aanvullen; bijschenken; bijtanken; bijvullen; completeren; dichtgooien; opvullen; tanken; toevoegen; vol maken; volmaken; volplempen; volstorten; voltallig maken; vullen
mend gaten dichten; stoppen fiksen; goedmaken; herstellen; maken; rechtzetten; repareren; verstellen
ModifierRelated TranslationsOther Translations
darn verdikkeme; verdomd

Related Translations for gaten dichten