Summary
Dutch to French:   more detail...
  1. iemand huisvesten:


Dutch

Detailed Translations for iemand huisvesten from Dutch to French

iemand huisvesten:

iemand huisvesten verb

  1. iemand huisvesten (accommoderen; onderbrengen; huizen; )
    héberger; loger
    • héberger verb (héberge, héberges, hébergeons, hébergez, )
    • loger verb (loge, loges, logeons, logez, )

Translation Matrix for iemand huisvesten:

VerbRelated TranslationsOther Translations
héberger accommoderen; herbergen; huisvesten; huizen; iemand huisvesten; onderbrengen; onderdak geven; onderdak verlenen; onderdak verschaffen leven; logeren; resideren; verblijven; wonen
loger accommoderen; herbergen; huisvesten; huizen; iemand huisvesten; onderbrengen; onderdak geven; onderdak verlenen; onderdak verschaffen bewonen; herbergen; huisvesten; iemand onderdak verlenen; inwonen; leven; logeren; onderbrengen; onderdak geven; onderdak verschaffen; opvangen; plaatsen; resideren; van onderdak voorzien; verblijfplaats hebben; verblijven; wonen

Related Translations for iemand huisvesten