Most Recent Dutch Words:

absent volledigheidshalve funderen staaf staven evenwel uitmonstering omschrijven opnemen je accumuleren bad bidden oubollig verbeteren weergave aardappel bedoelen studie beëindigen Beëindigen grind onjuist vlot vlotten vernietigen figuur figuren figureren trouwerij maken trouwen trouw eruptie klepel uittreksel vatbaar blijken blijk bleek bleken vermelden verkeren verkeerde ontspanning legaliseren opvatten hebben bedrijf bedrijven Bedrijf werken werk boos kabouter rustig Egypte vaal kale vanaf toespeling po poen invetten slaap lekker grapjas sufferd patser leerzaam geldig teef Uwe voorbereiden zo zo! schat schatje maatstaf tak takken mooi C# C eigenlijk zijn meer meren mond zekeren zeker met lullig Meer geweest lente leren niet leer nieten niets hoeven schroef hoe doen ik druilen druil kantoorbediende moeten schicht nu me willen wil keer keren eer eerste activa een jenever gastvrij gastvrijheid bezetting het nooit dienen show klepperen klepper avond zoals zeggen gemberkoek peut decoreren stier gebeurtenis gebeurtenissen schutten geschut beduusd vlaams overdrijven bruidspaar sofinummer stof stoffen handtekening spijt spijten vogel peetoom verlossing woonplaats schaatsen schaats gezelschap schoonheidsfoutje goed politicologie beperken bijzaak spoelen spoel onwrikbaar onbehagen richtingaanwijzer bestand Bestand opbod keurig geboorteplaats agressief rob vertalen ketting swap gunnen Rwanda koolvis afgaan seks seksen opdringen balpen menu vallei bij verhuizen lot beterschap samenvatten knuffel knuffelen geilen Nederland Nederlands grens grenzen

Most Recent English Words:

bloom carpenter stunning greedy modus ill unveil butt staple discussion bad charge charges incarnate incarnation prosperous boob boobs mister time-consuming crucial rosy-purple severe severely study studies grind counterpose till arduous actual actually improve ascertain omit undisciplined electrolyte homeostasis necessarily remarkably homonymous void ideal according accord report slot confirmation expensive perforate perforation padre pardon crosswalk reported rosarium important explicit fish preamble foolish foolishness pussy clapper quiet turnout sex sexes out go Go grandmother viable muscle-contraction summer reign enquiry mother cache determine determined deem first stupid ophthalmic goblet trollop boos maintenance nickel Options quit quite spooky expropriate Berlin sing long-neck pee correspondence hotel attach attachment Attachment marvelous provenance pursue wonderful oenophile flake evenhanded photocopy limestone mucus big-city heron analyze cabbage step byro bold reference second rabbit Baden-Württemberg drink unscrupulous Saarland piss generate Hessen very Brandenburg chamberlain blackamoor sin rather loose bar singular high-and-mighty chocolate comprise branch pretty tap kind esplanade aunt nine inquisitive meet met urine grammar strong shareholder mew snake whimsical bolt patent nuance shelf crafty constable Iceland nerd scab craft hoe gate doe R&B quail guanabana stub pedagogy king queen redevelop turtleneck me bedroom assets jenever disturb quality sunset Congo anxiety pleurisy mutton orange show clappers pig mute Mute summon