Swedish

Detailed Translations for syn from Swedish to Spanish

syn:

syn [-en] noun

 1. syn (synförmåga)
  la visión; la perspectiva; el entendimiento; la discernimiento; la comprensión; la interpretación; la opinión; la posición; la versión; el punto de vista; la versiones; la opiniones; la interpretaciones; el modo de ver; la toma de posición
 2. syn (utblick; utsiktspunkt)
  la perspectiva
 3. syn (vision; bild)
  la aparición
 4. syn (anblick; åsyn)
  el alzado; la vista; el aspecto
 5. syn (åsikt; mening)
  la opinión; el parecer; el juicio; el dictamen; el punto de vista; el modo de ver
 6. syn (föreställning; åsikt; tanke; intryck)
  la noción; el punto de vista; la opinión; la idea
 7. syn (övertygelse; åsikt; ståndpunkt)
  la convicción; el juicio; el convencimiento; la actitud; el parecer; la disposición; la idea; la tendencia; el concepto; la postura; la opinión; el credo; la inclinación; la noción; la filiación; el punto de vista; la persuasión; la simpatías; la toma de posición

Translation Matrix for syn:

NounRelated TranslationsOther Translations
actitud ståndpunkt; syn; åsikt; övertygelse mentalitet; position; sinnelag; sinnesbeskaffenhet; sinnestillstånd; ställning; ståndpunkt
alzado anblick; syn; åsyn
aparición bild; syn; vision ankomst; antal deltagare; deklaration; figur; form; framträda; framträdande; gestalt; inträde; kungörande; offentliggörande; proklamering; publicering; publikation; skapnad; skugga; spöke; spöklik uppenbarelse; statyr; tillkännagivande; uppkomst; uppträdande; utanför
aspecto anblick; syn; åsyn framträdande; mening; panorama; ståndpunkt; synpunkt; synvinkel; tankesätt; uppfattning; utsikt; vy; åsikt
comprensión syn; synförmåga förstånd; hjärnan; insikt; intelligens; omdöme; samförstånd; sinnelag; själ; tankesätt; urskiljningsförmåga; överenskommelse
concepto ståndpunkt; syn; åsikt; övertygelse begrepp; föreställning; idé; mening; tanke; tankesätt; uppfattning; åsikt
convencimiento ståndpunkt; syn; åsikt; övertygelse vanbild
convicción ståndpunkt; syn; åsikt; övertygelse förtroende; förvissning; mening; tro; uppfattning; åsikt; övertygelse
credo ståndpunkt; syn; åsikt; övertygelse konfession; tro; trosbekännelse; troslära
dictamen mening; syn; åsikt uppskatning; värdering; yttrande
discernimiento syn; synförmåga begrepp; föstånd; igenkännelighet; insikt; intelligens; omdöme; skarpsynthet; urskiljningsförmåga
disposición ståndpunkt; syn; åsikt; övertygelse arrangemang; avlämnande; beredskap; hierarki; leverans; psykiskt tillstånd; rangordning; tendens; uppgörelse; utlämnande; vilja; överenskommelse; överlämnande
entendimiento syn; synförmåga begrepp; förstånd; förståndsgåvor; föstånd; grupparbete; hjärnan; insikt; intellekt; intelligens; klarhet; mental förmåga; mental kapacitet; omdöme; samförstånd; samstämmighet; sinnelag; själ; skärpa; tankesätt; urskiljningsförmåga; överensstämmelse
filiación ståndpunkt; syn; åsikt; övertygelse flodens källa; flodkälla; föräldraskap; källa
idea föreställning; intryck; ståndpunkt; syn; tanke; åsikt; övertygelse aning; avsikt; betydelse; fantasi; föreställning; förstånd; idé; illusion; inbillning; insikt; medvetenhet; mening; omdöme; rån; rånöverfall; smarthet; tanke; tankesätt; tendens; uppfattning; urskiljningsförmåga; vanföreställning; villfarelse; åsikt; överfall
inclinación ståndpunkt; syn; åsikt; övertygelse benägenhet; bocka; branthet; böja; böjelse; böjning; hänga; håg; inklination; kollaps; kurva; luta; lutning; niga; orientera på; orientering; sammanbrott; skevhet; snedhet; tendens; tro; vridning; övertygelse
interpretaciones syn; synförmåga förklaring
interpretación syn; synförmåga efterhärmning; förklaring; imitation; läsning; tankesätt; tolkning; tydning; uppklarning; version
juicio mening; ståndpunkt; syn; åsikt; övertygelse artikulation; artikulering; dom; förhandling; intellekt; mål; omdöme; process; prolog; rättegång; tal; tankesätt; uppskatning; utlåtande; uttal; värdering
modo de ver mening; syn; synförmåga; åsikt mening; synpunkt; synsätt; sätt att se; tankesätt; uppfattning; åsikt
noción föreställning; intryck; ståndpunkt; syn; tanke; åsikt; övertygelse aning; begrepp; benämning; föreställning; förstånd; föstånd; hjärnan; idé; insikt; intelligens; medvetenhet; mening; namn; omdöme; sinnelag; själ; tanke; tankesätt; term; uppfattning; urskiljningsförmåga; åsikt
opiniones syn; synförmåga
opinión föreställning; intryck; mening; ståndpunkt; syn; synförmåga; tanke; åsikt; övertygelse artikulation; artikulering; citat; dom; ellips; föreställning; förstånd; hjärnan; idé; inblick; insikt; intelligens; kommentar; mening; omdöme; rådgivande församling; sinnelag; själ; tal; tanke; tankesätt; uppfattning; urskiljningsförmåga; utlåtande; uttal; uttalande; uttryck; vision; yttrande; åsikt; åsiktsförklaring
parecer mening; ståndpunkt; syn; åsikt; övertygelse föreställning; idé; inblick; mening; vision; åsikt
perspectiva syn; synförmåga; utblick; utsiktspunkt förhoppning; förväntan; förväntning; hopp; mening; panorama; synpunkt; uppfattning; utsikt; vy; åsikt
persuasión ståndpunkt; syn; åsikt; övertygelse frestelse; förlockning; lockelse; övertalning
posición syn; synförmåga attityd; läge; mening; ort; plats; position; ställning; ståndpunkt; synpunkt; uppfattning; åsikt
postura ståndpunkt; syn; åsikt; övertygelse attityd; form; gammaldags värdighet; gestalt; grandezza; hållning; insatser; läggande; mentalitet; pengainsatser; postyr; sinnelag; sinnesbeskaffenhet; sinnestillstånd; skapnad; statyr
punto de vista föreställning; intryck; mening; ståndpunkt; syn; synförmåga; tanke; åsikt; övertygelse idé; inblick; mening; synpunkt; tanke; tankesätt; uppfattning; vision; åsikt
simpatías ståndpunkt; syn; åsikt; övertygelse
tendencia ståndpunkt; syn; åsikt; övertygelse andemening; benägenhet; böjelse; drift; håg; innebörd; innehåll; mode; orientera på; orientering; sätt; tendens; trend; vis
toma de posición ståndpunkt; syn; synförmåga; åsikt; övertygelse position; ställning; ståndpunkt
versiones syn; synförmåga förklaring
versión syn; synförmåga förklaring; läsning; rapport; släppa; version
visión syn; synförmåga drömbild; förmåga att se; illusion; inbillning; konkretion; kungörande; luftspegling; närmande; offentliggörande; publicering; publikation; självbedrägeri; skugga; spöke; spöklik uppenbarelse; synlig bild; tankesätt; villfarelse; åskådliggörande
vista anblick; syn; åsyn framträdande; fri sikt; förmåga att se; insikt; omdöme; panorama; perspektiv; uppfattningsförmågan; urskiljningsförmåga; utblick; utsikt; vy
VerbRelated TranslationsOther Translations
parecer förefalla; lika som; se ut att; se ut som; synas; synas vara; sätta fram för visning; tyckas; verka; verka vara; verkar; visa; överenskomma med
ModifierRelated TranslationsOther Translations
alzado högt rankad; ståtlig; ståtligt

Synonyms for "syn":


Wiktionary Translations for syn:


Cross Translation:
FromToVia
syn visibilidad; vista Sicht — das, was man von einem bestimmten Punkt aus sehen kann
syn visión; vista sight — ability to see
syn vista sight — something seen
syn avistar sight — get sight of
syn vista; visión vision — sense or ability of sight
syn visión vision — something imaginary one thinks one sees
syn visión vision — a religious or mystical experience

Related Translations for syn