Summary
German Synonyms:   more detail...
  1. Karikatur:


German

Detailed Synonyms for Karikatur in German

Karikatur:

Karikatur [die ~] noun

  1. die Karikatur
    die Karikatur; Spottbild; Zerrbild

Alternate Synonyms for "Karikatur":