Summary
English to German:   more detail...
 1. eligibility:


English

Detailed Translations for eligibility from English to German

eligibility:

eligibility [the ~] noun

 1. the eligibility
  die Wählbarkeit
 2. the eligibility (conditions of admission; conditions of entrance; conditions of entry)

Translation Matrix for eligibility:

NounRelated TranslationsOther Translations
Wählbarkeit eligibility
Zulassungsbeschränkung conditions of admission; conditions of entrance; conditions of entry; eligibility conditions of admission

Related Words for "eligibility":

 • ineligibility

Synonyms for "eligibility":


Antonyms for "eligibility":

 • ineligibility

Related Definitions for "eligibility":

 1. the quality or state of being eligible1
  • eligibility of a candidate for office1
  • eligibility for a loan1

Related Translations for eligibility