Summary
English Synonyms:   more detail...
  1. Thunnus thynnus:


English

Detailed Synonyms for Thunnus thynnus in English

Thunnus thynnus:

Thunnus thynnus [the ~] noun

  1. the Thunnus thynnus
    – largest tuna; to 1500 pounds; of mostly temperate seas: feed in polar regions but breed in tropics 1
    the Thunnus thynnus; the bluefin tuna; the horse mackerel; the bluefin
    – largest tuna; to 1500 pounds; of mostly temperate seas: feed in polar regions but breed in tropics 1

Related Definitions for "Thunnus thynnus":

  1. largest tuna; to 1500 pounds; of mostly temperate seas: feed in polar regions but breed in tropics1

Related Synonyms for Thunnus thynnus