English

Detailed Translations for hurry away from English to Dutch

hurry away:

to hurry away verb (hurries away, hurried away, hurrying away)

 1. to hurry away (hurry off; run away; scamper away; )
  wegspoeden; wegsnellen; wegrennen; weghollen; wegijlen; weghaasten
  • wegspoeden verb (spoed weg, spoedt weg, spoedde weg, spoedden weg, weggespoed)
  • wegsnellen verb
  • wegrennen verb (ren weg, rent weg, rende weg, renden weg, weggerend)
  • weghollen verb (hol weg, holt weg, holde weg, holden weg, weggehold)
  • wegijlen verb (ijl weg, ijlt weg, ijlde weg, ijlden weg, weggeijld)
  • weghaasten verb (haast weg, haastte weg, haastten weg, weggehaast)
 2. to hurry away (dash off; run away; run off; )
  wegrennen; wegstuiven; weghollen; wegsnellen; wegdraven; weghaasten; wegspoeden; wegijlen
  • wegrennen verb (ren weg, rent weg, rende weg, renden weg, weggerend)
  • wegstuiven verb (stuif weg, stuift weg, stoof weg, stoven weg, weggestoven)
  • weghollen verb (hol weg, holt weg, holde weg, holden weg, weggehold)
  • wegsnellen verb
  • wegdraven verb (draaf weg, draaft weg, draafde weg, draafden weg, weggedraafd)
  • weghaasten verb (haast weg, haastte weg, haastten weg, weggehaast)
  • wegspoeden verb (spoed weg, spoedt weg, spoedde weg, spoedden weg, weggespoed)
  • wegijlen verb (ijl weg, ijlt weg, ijlde weg, ijlden weg, weggeijld)

Conjugations for hurry away:

present
 1. hurry away
 2. hurry away
 3. hurries away
 4. hurry away
 5. hurry away
 6. hurry away
simple past
 1. hurried away
 2. hurried away
 3. hurried away
 4. hurried away
 5. hurried away
 6. hurried away
present perfect
 1. have hurried away
 2. have hurried away
 3. has hurried away
 4. have hurried away
 5. have hurried away
 6. have hurried away
past continuous
 1. was hurrying away
 2. were hurrying away
 3. was hurrying away
 4. were hurrying away
 5. were hurrying away
 6. were hurrying away
future
 1. shall hurry away
 2. will hurry away
 3. will hurry away
 4. shall hurry away
 5. will hurry away
 6. will hurry away
continuous present
 1. am hurrying away
 2. are hurrying away
 3. is hurrying away
 4. are hurrying away
 5. are hurrying away
 6. are hurrying away
subjunctive
 1. be hurried away
 2. be hurried away
 3. be hurried away
 4. be hurried away
 5. be hurried away
 6. be hurried away
diverse
 1. hurry away!
 2. let's hurry away!
 3. hurried away
 4. hurrying away
1. I, 2. you, 3. he/she/it, 4. we, 5. you, 6. they

Translation Matrix for hurry away:

VerbRelated TranslationsOther Translations
wegdraven dash away; dash off; hurry away; hurry off; run away; run off; scamper away; scamper off
weghaasten dash away; dash off; hurry away; hurry off; run away; run off; scamper away; scamper off; scoot; scuttle away
weghollen dash away; dash off; hurry away; hurry off; run away; run off; scamper away; scamper off; scoot; scuttle away
wegijlen dash away; dash off; hurry away; hurry off; run away; run off; scamper away; scamper off; scoot; scuttle away
wegrennen dash away; dash off; hurry away; hurry off; run away; run off; scamper away; scamper off; scoot; scuttle away break away; elude; escape; get away
wegsnellen dash away; dash off; hurry away; hurry off; run away; run off; scamper away; scamper off; scoot; scuttle away
wegspoeden dash away; dash off; hurry away; hurry off; run away; run off; scamper away; scamper off; scoot; scuttle away
wegstuiven dash away; dash off; hurry away; hurry off; run away; run off; scamper away; scamper off fly away

Related Translations for hurry away