Summary
Spanish Synonyms:   more detail...
  1. usurar:


Spanish

Detailed Synonyms for usurar in Spanish

usurar:

usurar verb

  1. usurar