Summary
Spanish Synonyms:   more detail...
  1. voraz:


Spanish

Detailed Synonyms for voraz in Spanish

voraz:

voraz adj

  1. voraz
  2. voraz

Related Words for "voraz":

  • voraces

Alternate Synonyms for "voraz":