French

Detailed Synonyms for tenir à in French

tenir à:

tenir à verb

  1. tenir à
    tenir à; rester accroché à; adhérer; s'en tenir à; s'attacher à
    • tenir à verb
    • adhérer verb (adhère, adhères, adhérons, adhérez, )

Related Synonyms for tenir à