French

Detailed Translations for soutenir from French to Dutch

soutenir:

soutenir verb (soutiens, soutient, soutenons, soutenez, )

 1. soutenir (appuyer; porter; fortifier; )
  ondersteunen; steunen; rugsteunen
  • ondersteunen verb (ondersteun, ondersteunt, ondersteunde, ondersteunden, ondersteund)
  • steunen verb (steun, steunt, steunde, steunden, gesteund)
  • rugsteunen verb
 2. soutenir (étayer; appuyer; consolider; )
  ondersteunen; steunen; stutten; schoren; dragen; schragen
  • ondersteunen verb (ondersteun, ondersteunt, ondersteunde, ondersteunden, ondersteund)
  • steunen verb (steun, steunt, steunde, steunden, gesteund)
  • stutten verb (stut, stutte, stutten, gestut)
  • schoren verb (schoor, schoort, schoorde, schoorden, geschoord)
  • dragen verb (draag, draagt, droeg, droegen, gedragen)
  • schragen verb (schraag, schraagt, schraagde, schraagden, geschraagd)
 3. soutenir (endurer; souffrir; supporter; )
  doorstaan; verdragen; doorleven; verteren; verduren
  • doorstaan verb (doorsta, doorstaat, doorstond, doorstonden, doorgestaan)
  • verdragen verb (verdraag, verdraagt, verdroeg, verdroegen, verdragen)
  • doorleven verb
  • verteren verb (verteer, verteert, verteerde, verteerden, verteerd)
  • verduren verb (verduur, verduurt, verduurde, verduurden, verduurd)
 4. soutenir (consentir; approuver; appuyer)
  instemmen; rugsteunen; bijvallen; steunen
  • instemmen verb (stem in, stemt in, stemde in, stemden in, ingestemd)
  • rugsteunen verb
  • bijvallen verb (val bij, valt bij, viel bij, vielen bij, bijgevallen)
  • steunen verb (steun, steunt, steunde, steunden, gesteund)
 5. soutenir (consoler; appuyer; soulager; )
  ondersteunen; troosten; bemoedigen; vertroosten; opbeuren
  • ondersteunen verb (ondersteun, ondersteunt, ondersteunde, ondersteunden, ondersteund)
  • troosten verb (troost, troostte, troostten, getroost)
  • bemoedigen verb (bemoedig, bemoedigt, bemoedigde, bemoedigden, bemoedigd)
  • vertroosten verb (vertroost, vertroostte, vertroostten, vertroost)
  • opbeuren verb (beur op, beurt op, beurde op, beurden op, opgebeurd)
 6. soutenir (plaider; défendre)
  van mening zijn; voorstaan
  • van mening zijn verb (ben van mening, bent van mening, was van mening, waren van mening, van mening geweest)
  • voorstaan verb (sta voor, staat voor, stond voor, stonden voor, voorgestaan)
 7. soutenir (prétendre; déclarer; argumenter; )
  beweren; verklaren; pretenderen; stellen; voorgeven
  • beweren verb (beweer, beweert, beweerde, beweerden, beweerd)
  • verklaren verb (verklaar, verklaart, verklaarde, verklaarden, verklaard)
  • pretenderen verb (pretendeer, pretendeert, pretendeerde, pretendeerden, gepretendeerd)
  • stellen verb (stel, stelt, stelde, stelden, gesteld)
  • voorgeven verb (geef voor, geeft voor, gaf voor, gaven voor, voorgegeven)
 8. soutenir (collaborer; coopérer; contribuer à; aider; appuyer)
  meewerken; coöpereren
  • meewerken verb (werk mee, werkt mee, werkte mee, werkten mee, meegwerkt)
  • coöpereren verb (coöpereer, coöpereert, coöpereerde, coöpereerden, gecoöpereerd)
 9. soutenir (maintenir; tenir levé; relever)
  ophouden; in de hoogte houden; hooghouden; omhooghouden
  • ophouden verb (houd op, houdt op, hield op, hielden op, opgehouden)
  • hooghouden verb (houd hoog, houdt hoog, hield hoog, hielden hoog, hooggehouden)
  • omhooghouden verb (houd omhoog, houdt omhoog, hield omhoog, hielden omhoog, omhooggehouden)

Conjugations for soutenir:

Présent
 1. soutiens
 2. soutiens
 3. soutient
 4. soutenons
 5. soutenez
 6. soutiennent
imparfait
 1. soutenais
 2. soutenais
 3. soutenait
 4. soutenions
 5. souteniez
 6. soutenaient
passé simple
 1. soutins
 2. soutins
 3. soutint
 4. soutînmes
 5. soutîntes
 6. soutinrent
futur simple
 1. soutiendrai
 2. soutiendras
 3. soutiendra
 4. soutiendrons
 5. soutiendrez
 6. soutiendront
subjonctif présent
 1. que je soutienne
 2. que tu soutiennes
 3. qu'il soutienne
 4. que nous soutenions
 5. que vous souteniez
 6. qu'ils soutiennent
conditionnel présent
 1. soutiendrais
 2. soutiendrais
 3. soutiendrait
 4. soutiendrions
 5. soutiendriez
 6. soutiendraient
passé composé
 1. ai soutenu
 2. as soutenu
 3. a soutenu
 4. avons soutenu
 5. avez soutenu
 6. ont soutenu
divers
 1. soutiens!
 2. soutenez!
 3. soutenons!
 4. soutenu
 5. soutenant
1. je, 2. tu, 3. il/elle/on, 4. nous, 5. vous, 6. ils/elles

soutenir [le ~] noun

 1. le soutenir (adhérer à; être partisan de)
  aanhangen

Translation Matrix for soutenir:

NounRelated TranslationsOther Translations
aanhangen adhérer à; soutenir; être partisan de
beweren affirmation; assertion
instemmen approbation
ophouden achèvement; action d'arrêter; fin; terminaison
stellen postulat; proposition
steunen cales; chevrettes; gémissement
stutten cales; chevrettes
VerbRelated TranslationsOther Translations
aanhangen accrocher; adhérer; coller à; s'attacher à
bemoedigen aider; apaiser; appuyer; collaborer; consoler; remonter le moral; réconforter; soulager; soutenir acclamer; activer; aiguillonner; animer; applaudir; attiser; aviver; consoler; encourager; exciter; exciter à; inciter; ovationner; ranimer; remonter le moral; réconforter; stimuler; tisonner
beweren argumenter; attester; avancer; certifier; déclarer; faire semblant; feindre; porter témoignage; prétendre; prétexter; simuler; soutenir; témoigner
bijvallen approuver; appuyer; consentir; soutenir approuver; consentir; donner raison; souscrire à; être d'accord avec
coöpereren aider; appuyer; collaborer; contribuer à; coopérer; soutenir collaborer; coopérer; travailler de concert
doorleven débourser; dépenser; endurer; se consommer; souffrir; soutenir; subir; supporter; tenir le coup; tolérer; traverser
doorstaan débourser; dépenser; endurer; se consommer; souffrir; soutenir; subir; supporter; tenir le coup; tolérer; traverser continuer; endurer; maintenir; persister; persévérer; subir; supporter; tenir; tenir jusqu'au bout; tenir le coup
dragen appuyer; arc-bouter; boiser; consolider; fortifier; soutenir; épauler; étayer avoir mis; continuer; endurer; maintenir; persister; persévérer; porter; subir; supporter; tenir; tenir jusqu'au bout; tenir le coup
hooghouden maintenir; relever; soutenir; tenir levé
in de hoogte houden maintenir; relever; soutenir; tenir levé
instemmen approuver; appuyer; consentir; soutenir accorder; acquiescer; consentir; donner son accord; donner son consentement; se mettre d'accord; être d'accord avec
meewerken aider; appuyer; collaborer; contribuer à; coopérer; soutenir
omhooghouden maintenir; relever; soutenir; tenir levé
ondersteunen aider; apaiser; appuyer; arc-bouter; boiser; collaborer; consoler; consolider; fortifier; porter; porter avec effort; remonter le moral; réconforter; soulager; soutenir; épauler; étançonner; étayer aider; assister; dépanner; montrer de l'obligeance; prêter son aide; rendre service; seconder; secourir; servir; soigner; tendre la main; venir en aide de; être au service de; être serviable; être utile à
opbeuren aider; apaiser; appuyer; collaborer; consoler; remonter le moral; réconforter; soulager; soutenir consoler; remonter le moral; réconforter
ophouden maintenir; relever; soutenir; tenir levé abandonner; achever; arrêter; attarder; bloquer; casser; cesser; conclure; couper; disparaître; débrancher; débrayer; déconnecter; décrocher; décéder; défaire; dégrafer; délimiter; déserter; détacher; dételer; dévisser; en finir; finir; interrompre; laisser; limiter; mettre au point; mettre fin à; mourir; parachever; parvenir à enlever; prendre fin; ralentir; rendre l'âme; renoncer à; retarder; résilier; s'achever; s'éteindre; se terminer; stopper; suspendre; temporiser; tenir levé; terminer; être en voie d'extinction; être en voie de disparition; être éliminé
pretenderen argumenter; attester; avancer; certifier; déclarer; faire semblant; feindre; porter témoignage; prétendre; prétexter; simuler; soutenir; témoigner
rugsteunen approuver; appuyer; consentir; fortifier; porter; porter avec effort; soutenir; épauler; étançonner; étayer
schoren appuyer; arc-bouter; boiser; consolider; fortifier; soutenir; épauler; étayer
schragen appuyer; arc-bouter; boiser; consolider; fortifier; soutenir; épauler; étayer arc-bouter; chevaler; contrebouter; étayer
stellen argumenter; attester; avancer; certifier; déclarer; faire semblant; feindre; porter témoignage; prétendre; prétexter; simuler; soutenir; témoigner avancer; entamer; lancer; postuler; proposer; présupposer; se présenter comme postulant; soulever; émettre l'opinion
steunen approuver; appuyer; arc-bouter; boiser; consentir; consolider; fortifier; porter; porter avec effort; soutenir; épauler; étançonner; étayer approuver; consentir; donner raison; geindre; gémir; pousser des gémissements; se lamenter; souscrire à; être d'accord avec
stutten appuyer; arc-bouter; boiser; consolider; fortifier; soutenir; épauler; étayer arc-bouter; chevaler; contrebouter; étayer
troosten aider; apaiser; appuyer; collaborer; consoler; remonter le moral; réconforter; soulager; soutenir chercher son salut dans
van mening zijn défendre; plaider; soutenir être d'avis; être d'opinion
verdragen débourser; dépenser; endurer; se consommer; souffrir; soutenir; subir; supporter; tenir le coup; tolérer; traverser continuer; endurer; maintenir; persister; persévérer; subir; supporter; tenir; tenir jusqu'au bout; tenir le coup; tolérer
verduren débourser; dépenser; endurer; se consommer; souffrir; soutenir; subir; supporter; tenir le coup; tolérer; traverser continuer; endurer; maintenir; persister; persévérer; subir; supporter; tenir; tenir jusqu'au bout; tenir le coup
verklaren argumenter; attester; avancer; certifier; déclarer; faire semblant; feindre; porter témoignage; prétendre; prétexter; simuler; soutenir; témoigner clarifier; commenter; expliquer; exposer; illustrer; préciser; tirer au clair; éclaircir
verteren débourser; dépenser; endurer; se consommer; souffrir; soutenir; subir; supporter; tenir le coup; tolérer; traverser consommer; digérer; décomposer; dépenser; gâcher; pourrir; périr; s'user; se consumer; se corroder; se décomposer; se gâter; se putréfier; sombrer; tomber en pourriture; user
vertroosten aider; apaiser; appuyer; collaborer; consoler; remonter le moral; réconforter; soulager; soutenir
voorgeven argumenter; attester; avancer; certifier; déclarer; faire semblant; feindre; porter témoignage; prétendre; prétexter; simuler; soutenir; témoigner
voorstaan défendre; plaider; soutenir

Synonyms for "soutenir":


Wiktionary Translations for soutenir:

soutenir
verb
 1. Se tenir debout, se tenir droit. (Sens général).
soutenir
verb
 1. helpen, bijstaan
 2. (overgankelijk) souteneur zijn van
 3. een deel van de last op zich nemen, hulp verlenen

Cross Translation:
FromToVia
soutenir steunen back — to support
soutenir bevestigen; goedkeuren; aanbevelen; ondersteunen endorse — support
soutenir steunen; ondersteunen support — to keep from falling
soutenir steunen support — to back a cause, party etc. mentally or with concrete aid
soutenir ondersteunen; staande houden uphold — to support by approval or encouragement
soutenir steunen unterstützen — (Zusammenarbeit) bei etwas helfen; etwas Hilfreiches hinzugeben