French

Detailed Translations for tirer from French to Dutch

tirer:

tirer verb (tire, tires, tirons, tirez, )

 1. tirer (décharger; ouvrir le feu; faire du tir)
  schieten; vuren; afvuren; schoten lossen; afschieten
  • schieten verb (schiet, schoot, schoten, geschoten)
  • vuren verb (vuur, vuurt, vuurde, vuurden, gevuurd)
  • afvuren verb (vuur af, vuurt af, vuurde af, vuurden af, afgevuurd)
  • schoten lossen verb (los schoten, lost schoten, loste schoten, losten schoten, schoten gelost)
  • afschieten verb (schiet af, schoot af, schoten af, afgeschoten)
 2. tirer (entraîner; tracter; traîner)
  trekken; voorttrekken
 3. tirer (séparer l'un de l'autre)
  aftrekken; getallen van elkaar aftrekken
 4. tirer (séparer l'un de l'autre)
  aftrekken; van het lijf trekken
 5. tirer (fermer en tirant; revêtir; serrer; )
  aantrekken; dichttrekken
  • aantrekken verb (trek aan, trekt aan, trok aan, trokken aan, aangetrokken)
  • dichttrekken verb (trek dicht, trekt dicht, trok dicht, trokken dicht, dichtgetrokken)
 6. tirer (traîner)
  sleuren
  • sleuren verb (sleur, sleurt, sleurde, sleurden, gesleurd)
 7. tirer (imprimer)
  prenten
  • prenten verb (prent, prentte, prentten, geprent)
 8. tirer
 9. tirer (sabrer; abattre; descendre; décharger; faire du tir)
  neerhalen; neersabelen
 10. tirer (tirer vers le haut; remonter; hisser)
  omhoogtrekken
  • omhoogtrekken verb (trek omhoog, trekt omhoog, trok omhoog, trokken omhoog, omhooggetrokken)
 11. tirer (ouvrir; déboucher)
  opentrekken
  • opentrekken verb (trek open, trekt open, trok open, trokken open, opengetrokken)
 12. tirer (se tirer vers le haut)

Conjugations for tirer:

Présent
 1. tire
 2. tires
 3. tire
 4. tirons
 5. tirez
 6. tirent
imparfait
 1. tirais
 2. tirais
 3. tirait
 4. tirions
 5. tiriez
 6. tiraient
passé simple
 1. tirai
 2. tiras
 3. tira
 4. tirâmes
 5. tirâtes
 6. tirèrent
futur simple
 1. tirerai
 2. tireras
 3. tirera
 4. tirerons
 5. tirerez
 6. tireront
subjonctif présent
 1. que je tire
 2. que tu tires
 3. qu'il tire
 4. que nous tirions
 5. que vous tiriez
 6. qu'ils tirent
conditionnel présent
 1. tirerais
 2. tirerais
 3. tirerait
 4. tirerions
 5. tireriez
 6. tireraient
passé composé
 1. ai tiré
 2. as tiré
 3. a tiré
 4. avons tiré
 5. avez tiré
 6. ont tiré
divers
 1. tire!
 2. tirez!
 3. tirons!
 4. tiré
 5. tirant
1. je, 2. tu, 3. il/elle/on, 4. nous, 5. vous, 6. ils/elles

Translation Matrix for tirer:

NounRelated TranslationsOther Translations
aantrekken attrait; charme; habillement; resserrement; serrage; séduction
afschieten acte de shooter; tir
aftrekken distillation
afvuren acte de shooter; tir
schieten chasse; feu; meurtre; tirs
schoten lossen acte de shooter; tir
vuren chasse; feu; meurtre; tirs
VerbRelated TranslationsOther Translations
aantrekken boucler; fermer en tirant; mettre; passer; revêtir; sangler; serrer; tirer admettre; attirer; embaucher; engager; enrôler; habiller; mettre; nommer; prendre en service; recruter; s'habiller; se couvrir; se vêtir
afschieten décharger; faire du tir; ouvrir le feu; tirer fusiller; tuer; tuer d'un coup de fusil
aftrekken séparer l'un de l'autre; tirer branler; décompter; déduire; retenir
afvuren décharger; faire du tir; ouvrir le feu; tirer
dichttrekken boucler; fermer en tirant; mettre; passer; revêtir; sangler; serrer; tirer
getallen van elkaar aftrekken séparer l'un de l'autre; tirer
naar beneden schieten tirer
neerhalen abattre; descendre; décharger; faire du tir; sabrer; tirer abaisser; abattre; abîmer; anéantir; arracher; bousiller; briser; casser; couper; critiquer quelqu'un acharnement; dissocier; dissoudre; déchirer; décomposer; défaire; démolir; démonter; détruire; dévaster; faire le procès de quelqu'un; fracasser; liquider; rabaisser; raser; ravager; rompre; s'arracher; s'écrouler; se décomposer; se délabrer; se désagréger; se rompre; supprimer; séparer; tomber en ruine
neersabelen abattre; descendre; décharger; faire du tir; sabrer; tirer
omhoogtrekken hisser; remonter; tirer; tirer vers le haut
opentrekken déboucher; ouvrir; tirer
prenten imprimer; tirer
schieten décharger; faire du tir; ouvrir le feu; tirer
schoten lossen décharger; faire du tir; ouvrir le feu; tirer
sleuren tirer; traîner
trekken entraîner; tirer; tracter; traîner arracher; créer; donner une secousse; errer; parcourir; tirer fort; traverser; vagabonder; vaguer; voyager
van het lijf trekken séparer l'un de l'autre; tirer
voorttrekken entraîner; tirer; tracter; traîner
vuren décharger; faire du tir; ouvrir le feu; tirer appuyer sur la détente
zich omhoogtrekken se tirer vers le haut; tirer
zich optrekken aan se tirer vers le haut; tirer

Synonyms for "tirer":


Wiktionary Translations for tirer:

tirer
verb
 1. mouvoir vers soi, amener vers soi ou après soi.
tirer
verb
 1. een projectiel afvuren met een wapen
 2. op een voorwerp een kracht uitoefenen in een richting die ervan wegvoert
 3. schoten lossen

Cross Translation:
FromToVia
tirer trekken draw — to determine the result of a lottery
tirer schieten; vuren fire — intransitive: to shoot
tirer afvuren fire — transitive: to shoot
tirer plukken; grabbelen; grijpen; rukken pluck — to pull something sharply; to pull something out
tirer trekken pull — apply force to (something) so it comes towards one
tirer schieten shoot — to fire a shot
tirer schieten shoot — to fire multiple shots
tirer schieten shoot — to hit with a shot
tirer tappen; aftappen tap — to draw off liquid from a vessel
tirer winnen gewinnen — (transitiv) etwas aus einem Naturerzeugnis entstehen lassen, hervorbringen, produzieren
tirer trekken ziehen — mit Anwendung von Kraft auf sich zu bewegen
tirer trekken ziehenZahn, Probe, Karte, Los: entnehmen
tirer trekken ziehenbeim Rauchen: an Pfeife, Zigarette usw. saugen
tirer slepen; trekken zurren(transitiv), mundartlich, umgangssprachlich: Synonym für „zerren“, „ziehen“

étirer:

étirer verb (étire, étires, étirons, étirez, )

 1. étirer (rallonger; allonger; étendre; )
  uitrekken; verlengen
  • uitrekken verb (rek uit, rekt uit, rekte uit, rekten uit, uitgerekt)
  • verlengen verb (verleng, verlengt, verlengde, verlengden, verlengd)
 2. étirer (tendre; serrer; étendre)
  oprekken; rekken
  • oprekken verb (rek op, rekt op, rekte op, rekten op, opgerekt)
  • rekken verb (rek, rekt, rekte, rekten, gerekt)
 3. étirer
  uitrekken
  • uitrekken verb (rek uit, rekt uit, rekte uit, rekten uit, uitgerekt)

Conjugations for étirer:

Présent
 1. étire
 2. étires
 3. étire
 4. étirons
 5. étirez
 6. étirent
imparfait
 1. étirais
 2. étirais
 3. étirait
 4. étirions
 5. étiriez
 6. étiraient
passé simple
 1. étirai
 2. étiras
 3. étira
 4. étirâmes
 5. étirâtes
 6. étirèrent
futur simple
 1. étirerai
 2. étireras
 3. étirera
 4. étirerons
 5. étirerez
 6. étireront
subjonctif présent
 1. que j'étire
 2. que tu étires
 3. qu'il étire
 4. que nous étirions
 5. que vous étiriez
 6. qu'ils étirent
conditionnel présent
 1. étirerais
 2. étirerais
 3. étirerait
 4. étirerions
 5. étireriez
 6. étireraient
passé composé
 1. ai étiré
 2. as étiré
 3. a étiré
 4. avons étiré
 5. avez étiré
 6. ont étiré
divers
 1. étire!
 2. étirez!
 3. étirons!
 4. étiré
 5. étirant
1. je, 2. tu, 3. il/elle/on, 4. nous, 5. vous, 6. ils/elles

Translation Matrix for étirer:

NounRelated TranslationsOther Translations
oprekken étirement
uitrekken action d'étendre
VerbRelated TranslationsOther Translations
oprekken serrer; tendre; étendre; étirer
rekken serrer; tendre; étendre; étirer ajourner; allonger; faire traîner les choses en longueur; ralentir; renvoyer; reporter; repousser; retarder; s'étendre; temporiser
uitrekken allonger; prolonger; rallonger; s'élargir; s'étirer; étendre; étirer
verlengen allonger; prolonger; rallonger; s'élargir; s'étirer; étendre; étirer prolonger

Synonyms for "étirer":


Étirer:

Étirer verb

 1. Étirer

Translation Matrix for Étirer:

VerbRelated TranslationsOther Translations
Uitrekken Étirer

Related Translations for tirer