French

Detailed Translations for bouffer from French to Dutch

bouffer:

bouffer verb (bouffe, bouffes, bouffons, bouffez, )

 1. bouffer (manger; consommer)
  eten; bikken; naar binnen werken
  • eten verb (eet, at, aten, gegeten)
  • bikken verb (bik, bikt, bikte, bikten, gebikt)
  • naar binnen werken verb (werk naar binnen, werkt naar binnen, werkte naar binnen, werkten naar binnen, naar binnen gewerkt)
 2. bouffer (dîner; casser la croûte; manger; )
  eten
  – iets als voedsel tot je nemen 1
  • eten verb (eet, at, aten, gegeten)
   • hij eet een appel1
  consumeren; gebruiken; nuttigen; opeten; verorberen; tot zich nemen; oppeuzelen
  • consumeren verb (consumeer, consumeert, consumeerde, consumeerden, geconsumeerd)
  • gebruiken verb (gebruik, gebruikt, gebruikte, gebruikten, gebruikt)
  • nuttigen verb (nuttig, nuttigt, nuttigde, nuttigden, genuttigd)
  • opeten verb (eet op, at op, aten op, opgegeten)
  • verorberen verb (verorber, verorbert, verorberde, verorberden, verorberd)
  • tot zich nemen verb (neem mij tot zich, neemt je tot zich, neemt zich tot zich, zich, je, zich tot zich genomen)
  • oppeuzelen verb (peuzel op, peuzelt op, peuzelde op, peuzelden op, opgepeuzeld)
 3. bouffer (savourer; manger goulûment; dévorer; )
  consumeren; vreten; tot zich nemen; bunkeren; nuttigen; naar binnen werken; verorberen; bikken; zitten proppen; schransen; tegoed doen; eten; opeten; schrokken
  • consumeren verb (consumeer, consumeert, consumeerde, consumeerden, geconsumeerd)
  • vreten verb (vreet, vrat, vraten, gevreten)
  • tot zich nemen verb (neem mij tot zich, neemt je tot zich, neemt zich tot zich, zich, je, zich tot zich genomen)
  • bunkeren verb (bunker, bunkert, bunkerde, bunkerden, gebunker)
  • nuttigen verb (nuttig, nuttigt, nuttigde, nuttigden, genuttigd)
  • naar binnen werken verb (werk naar binnen, werkt naar binnen, werkte naar binnen, werkten naar binnen, naar binnen gewerkt)
  • verorberen verb (verorber, verorbert, verorberde, verorberden, verorberd)
  • bikken verb (bik, bikt, bikte, bikten, gebikt)
  • schransen verb (schrans, schranst, schranste, schransten, geschranst)
  • tegoed doen verb (doe tegoed, doet tegoed, deed tegoed, deden tegoed, tegoed gedaan)
  • eten verb (eet, at, aten, gegeten)
  • opeten verb (eet op, at op, aten op, opgegeten)
  • schrokken verb (schrok, schrokt, schrokte, schrokten, geschrokt)
 4. bouffer (manger; dévorer; croquer)
  vreten; onfatsoenlijk eten
 5. bouffer (casser la croûte)
  schaften
  • schaften verb (schaft, schaftte, schaftten, geschaft)
 6. bouffer (dévorer; avaler; engloutir; )
  opvreten; verslinden; verzwelgen; oppeuzelen
  • opvreten verb (vreet op, vrat op, vraten op, opgevreten)
  • verslinden verb (verslind, verslindt, verslond, verslonden, verslonden)
  • verzwelgen verb (verzwelg, verzwelgt, verzwolg, verzwolgen, verzwolgen)
  • oppeuzelen verb (peuzel op, peuzelt op, peuzelde op, peuzelden op, opgepeuzeld)
 7. bouffer (ronger; savourer; consommer; )
  knauwen; kluiven
  • knauwen verb (knauw, knauwt, knauwde, knauwden, geknauwd)
  • kluiven verb (kluif, kluift, kloof, kloven, gekloven)
 8. bouffer (exploser; gonfler; se ballonner; )
  opblazen; laten exploderen
 9. bouffer (faire bombance; bâfrer; s'empiffrer; )
  vreten; brassen; zwelgen; slempen; schransen
  • vreten verb (vreet, vrat, vraten, gevreten)
  • brassen verb (bras, brast, braste, brasten, gebrast)
  • zwelgen verb (zwelg, zwelgt, zwolg, zwolgen, gezwolgen)
  • slempen verb (slemp, slempt, slempte, slempten, geslempt)
  • schransen verb (schrans, schranst, schranste, schransten, geschranst)
 10. bouffer (consommer; goûter; souper; )
  laven; lenigen; tegoed doen; lessen
  • laven verb (laaf, laaft, laafde, laafden, gelaafd)
  • lenigen verb (lenig, lenigt, lenigde, lenigden, gelenigd)
  • tegoed doen verb (doe tegoed, doet tegoed, deed tegoed, deden tegoed, tegoed gedaan)
  • lessen verb (les, lest, leste, lesten, gelest)
 11. bouffer (bomber; enfler; grossir; se gonfler; se ballonner)
  opbollen; bollen
  • opbollen verb (bol op, bolt op, bolde op, bolden op, opgebold)
  • bollen verb (bol, bolt, bolde, bolden, gebold)
 12. bouffer (se régaler; savourer; faire bonne chère; )
  smikkelen; savoureren; smullen; lekker eten
  • smikkelen verb (smikkel, smikkelt, smikkelde, smikkelden, gesmikkeld)
  • savoureren verb (savoureer, savoureert, savoureerde, savoureerden, gesavoureerd)
  • smullen verb (smul, smult, smulde, smulden, gesmuld)
  • lekker eten verb (eet lekker, at lekker, aten lekker, lekker gegeten)

Conjugations for bouffer:

Présent
 1. bouffe
 2. bouffes
 3. bouffe
 4. bouffons
 5. bouffez
 6. bouffent
imparfait
 1. bouffais
 2. bouffais
 3. bouffait
 4. bouffions
 5. bouffiez
 6. bouffaient
passé simple
 1. bouffai
 2. bouffas
 3. bouffa
 4. bouffâmes
 5. bouffâtes
 6. bouffèrent
futur simple
 1. boufferai
 2. boufferas
 3. bouffera
 4. boufferons
 5. boufferez
 6. boufferont
subjonctif présent
 1. que je bouffe
 2. que tu bouffes
 3. qu'il bouffe
 4. que nous bouffions
 5. que vous bouffiez
 6. qu'ils bouffent
conditionnel présent
 1. boufferais
 2. boufferais
 3. boufferait
 4. boufferions
 5. boufferiez
 6. boufferaient
passé composé
 1. ai bouffé
 2. as bouffé
 3. a bouffé
 4. avons bouffé
 5. avez bouffé
 6. ont bouffé
divers
 1. bouffe!
 2. bouffez!
 3. bouffons!
 4. bouffé
 5. bouffant
1. je, 2. tu, 3. il/elle/on, 4. nous, 5. vous, 6. ils/elles

bouffer [le ~] noun

 1. le bouffer (grignoter)
  opvreten; oppeuzelen

Translation Matrix for bouffer:

NounRelated TranslationsOther Translations
bikken empiffrement; enlèvement au marteau; ravalement
bollen boules; sphères
eten alimentation; mets; nourriture; plat; repas; sustentation
gebruiken coutumes; habitudes; moeurs
oppeuzelen bouffer; grignoter
opvreten bouffer; grignoter
schrokken action de manger avec voracité; action de manger goulument; fait de goinfrer
verorberen consommation; dégustation
vreten empiffrement
VerbRelated TranslationsOther Translations
bikken bouffer; bâfrer; consommer; déglutir; déguster; dévorer; engloutir; goûter; manger; manger goulûment; savourer
bollen bomber; bouffer; enfler; grossir; se ballonner; se gonfler
brassen bouffer; bâfrer; faire bombance; s'empiffrer; se câler les joues; se gaver; se goberger
bunkeren bouffer; bâfrer; consommer; déglutir; déguster; dévorer; engloutir; goûter; manger goulûment; savourer
consumeren bouffer; bâfrer; casser la croûte; consommer; croquer; déglutir; déguster; déjeuner; dévorer; dîner; engloutir; goûter; manger; manger goulûment; savourer; souper consumer; user; utiliser
eten bouffer; bâfrer; casser la croûte; consommer; croquer; déglutir; déguster; déjeuner; dévorer; dîner; engloutir; goûter; manger; manger goulûment; savourer; souper consommer; croquer; finir; manger
gebruiken bouffer; casser la croûte; consommer; croquer; déguster; déjeuner; dîner; manger; souper appliquer; consacrer; consommer; consumer; consumer de drogue; déployer; employer; engager; faire usage de; prendre; prendre en service; se droguer; se servir de; user; user de; utiliser
kluiven bouffer; casser la croûte; consommer; croquer; déguster; goûter; grignoter; manger; ronger; savourer; sucer; suçoter
knauwen bouffer; casser la croûte; consommer; croquer; déguster; goûter; grignoter; manger; ronger; savourer; sucer; suçoter amocher; blesser; faire de la peine à; faire du mal; faire mal; grignoter; ronger
laten exploderen bomber; bouffer; enfler; exploser; gonfler; grossir; se ballonner; se gonfler
laven bouffer; casser la croûte; consommer; déjeuner; dîner; goûter; manger; souper chercher son salut dans; rafraîchir
lekker eten bouffer; faire bonne chère; jouir; jouir de; piquer; savourer; se régaler
lenigen bouffer; casser la croûte; consommer; déjeuner; dîner; goûter; manger; souper adoucir; atténuer; modérer; radoucir; soulager
lessen bouffer; casser la croûte; consommer; déjeuner; dîner; goûter; manger; souper assouvir; soulager; étancher
naar binnen werken bouffer; bâfrer; consommer; déglutir; déguster; dévorer; engloutir; goûter; manger; manger goulûment; savourer
nuttigen bouffer; bâfrer; casser la croûte; consommer; croquer; déglutir; déguster; déjeuner; dévorer; dîner; engloutir; goûter; manger; manger goulûment; savourer; souper avaler
onfatsoenlijk eten bouffer; croquer; dévorer; manger
opblazen bomber; bouffer; enfler; exploser; gonfler; grossir; se ballonner; se gonfler charger; enfler; exagérer; grossir; outrer; renforcer; souligner
opbollen bomber; bouffer; enfler; grossir; se ballonner; se gonfler
opeten bouffer; bâfrer; casser la croûte; consommer; croquer; déglutir; déguster; déjeuner; dévorer; dîner; engloutir; goûter; manger; manger goulûment; savourer; souper consommer; croquer; finir; manger
oppeuzelen avaler; bouffer; bâfrer; casser la croûte; consommer; croquer; déguster; déjeuner; dévorer; dîner; engloutir; gober; goinfrer; manger; manger goulûment; souper
opvreten avaler; bouffer; bâfrer; dévorer; engloutir; gober; goinfrer; manger goulûment avaler; consommer; digérer; dévorer; engloutir; finir; manger
savoureren bouffer; faire bonne chère; jouir; jouir de; piquer; savourer; se régaler
schaften bouffer; casser la croûte
schransen bouffer; bâfrer; consommer; déglutir; déguster; dévorer; engloutir; faire bombance; goûter; manger goulûment; s'empiffrer; savourer; se câler les joues; se gaver; se goberger
schrokken bouffer; bâfrer; consommer; déglutir; déguster; dévorer; engloutir; goûter; manger goulûment; savourer
slempen bouffer; bâfrer; faire bombance; s'empiffrer; se câler les joues; se gaver; se goberger
smikkelen bouffer; faire bonne chère; jouir; jouir de; piquer; savourer; se régaler
smullen bouffer; faire bonne chère; jouir; jouir de; piquer; savourer; se régaler faire bonne chère; jouir; jouir de; se régaler
tegoed doen bouffer; bâfrer; casser la croûte; consommer; déglutir; déguster; déjeuner; dévorer; dîner; engloutir; goûter; manger; manger goulûment; savourer; souper
tot zich nemen bouffer; bâfrer; casser la croûte; consommer; croquer; déglutir; déguster; déjeuner; dévorer; dîner; engloutir; goûter; manger; manger goulûment; savourer; souper
verorberen bouffer; bâfrer; casser la croûte; consommer; croquer; déglutir; déguster; déjeuner; dévorer; dîner; engloutir; goûter; manger; manger goulûment; savourer; souper consommer; digérer; dévorer
verslinden avaler; bouffer; bâfrer; dévorer; engloutir; gober; goinfrer; manger goulûment avaler; avaler goulûment; consommer; digérer; dévorer; engloutir
verzwelgen avaler; bouffer; bâfrer; dévorer; engloutir; gober; goinfrer; manger goulûment avaler; dévorer; engloutir
vreten bouffer; bâfrer; consommer; croquer; déglutir; déguster; dévorer; engloutir; faire bombance; goûter; manger; manger goulûment; s'empiffrer; savourer; se câler les joues; se gaver; se goberger consommer; finir; manger; se câler les joues
zitten proppen bouffer; bâfrer; consommer; déglutir; déguster; dévorer; engloutir; goûter; manger goulûment; savourer
zwelgen bouffer; bâfrer; faire bombance; s'empiffrer; se câler les joues; se gaver; se goberger absorber; engloutir; s'empiffrer; se gaver; se goberger; se goinfrer
OtherRelated TranslationsOther Translations
laten exploderen sauter
opblazen sauter

Synonyms for "bouffer":


Wiktionary Translations for bouffer:

bouffer
verb
 1. Manger

Cross Translation:
FromToVia
bouffer vreten; eten; consumeren eat — consume
bouffer opvreten; vreten eat — colloquial: cause to worry

Related Translations for bouffer