French

Detailed Translations for claquer son argent from French to Dutch

claquer son argent:

claquer son argent verb

 1. claquer son argent (dilapider; gâcher; gaspiller; dépenser follement; jeter)
  verspillen; verkwanselen; verbrassen; verkwisten; verkopen; verboemelen
  • verspillen verb (verspil, verspilt, verspilde, verspilden, verspild)
  • verkwanselen verb (verkwansel, verkwanselt, verkwanselde, verkwanselden, verkwanseld)
  • verbrassen verb (verbras, verbrast, verbraste, verbrasten, verbrast)
  • verkwisten verb (verkwist, verkwistte, verkwistten, verkwist)
  • verkopen verb (verkoop, verkoopt, verkocht, verkochten, verkocht)
  • verboemelen verb (verboemel, verboemelt, verboemelde, verboemelden, verboemeld)
 2. claquer son argent (laisser en gage; hypothéquer; gaspiller; mettre en gage; dépenser follement)
  verpanden; verpatsen; belenen
  • verpanden verb (verpand, verpandt, verpandde, verpandden, verpand)
  • verpatsen verb (verpats, verpatst, verpatste, verpatsten, verpatst)
  • belenen verb (beleen, beleent, beleende, beleenden, beleend)
 3. claquer son argent (dépenser follement; gaspiller)
  opmaken; potverteren
  • opmaken verb (maak op, maakt op, maakte op, maakten op, opgemaakt)
  • potverteren verb (potverteer, potverteert, potverteerde, potverteerden, potverteerd)
 4. claquer son argent (bazarder; gaspiller)
  versjacheren
  • versjacheren verb (versjacher, versjachert, versjacherde, versjacherden, versjacherd)

Translation Matrix for claquer son argent:

NounRelated TranslationsOther Translations
opmaken edition; mise en page; rédaction
verkopen vente
VerbRelated TranslationsOther Translations
belenen claquer son argent; dépenser follement; gaspiller; hypothéquer; laisser en gage; mettre en gage
opmaken claquer son argent; dépenser follement; gaspiller brûler; consommer; consumer; digérer; décorer; dépenser; embellir; farder; finir; flamber; garnir; garnir des plats; manger; maquiller; mettre en page; orner; parer; s'apprêter pour; se consumer; se corroder; se maquiller; se préparer; user; utiliser; vider; épuiser
potverteren claquer son argent; dépenser follement; gaspiller
verboemelen claquer son argent; dilapider; dépenser follement; gaspiller; gâcher; jeter
verbrassen claquer son argent; dilapider; dépenser follement; gaspiller; gâcher; jeter
verkopen claquer son argent; dilapider; dépenser follement; gaspiller; gâcher; jeter négocier; traiter; vendre
verkwanselen claquer son argent; dilapider; dépenser follement; gaspiller; gâcher; jeter
verkwisten claquer son argent; dilapider; dépenser follement; gaspiller; gâcher; jeter
verpanden claquer son argent; dépenser follement; gaspiller; hypothéquer; laisser en gage; mettre en gage
verpatsen claquer son argent; dépenser follement; gaspiller; hypothéquer; laisser en gage; mettre en gage
versjacheren bazarder; claquer son argent; gaspiller
verspillen claquer son argent; dilapider; dépenser follement; gaspiller; gâcher; jeter dissiper; dépenser follement; gaspiller; gâcher

Related Translations for claquer son argent