Dutch

Detailed Translations for meningsuiting from Dutch to English

meningsuiting:

meningsuiting [de ~ (v)] noun

  1. de meningsuiting (oordeel)
    the judgement; the opinion; the view; the idea
  2. de meningsuiting (uitlating)
    the expression of opinion; the statement; the declaration; the utterance; the comment; the remark; the letting out

Translation Matrix for meningsuiting:

NounRelated TranslationsOther Translations
comment meningsuiting; uitlating aanmerking; bemerking; commentaar; ellips; kritiek; opmerking; uitlating
declaration meningsuiting; uitlating aangeven; aangifte; aangifteformulier; aankondiging; afkondiging; bekendmaking; certificaat; charter; declaratie; definiëring; diploma; kennisgeving; mededeling; melding; omissie; omschrijving; oorkonde; openbaarmaking; openbare publicatie; proclamatie; publicatie; publikatie; uitgave; uitgifte; verklaring; verkondiging; weglating
expression of opinion meningsuiting; uitlating
idea meningsuiting; oordeel begrip; benul; besef; bewustzijn; conceptie; denkbeeld; gedachte; gezichtspunt; gezindheid; idee; intentie; interpretatie; inzicht; kijk; lezing; mening; mentale voorstelling; moedwil; notie; oordeel; opinie; opvatting; opzet; overtuiging; plan; planning; standpunt; vaststaande mening; visie; voornemen; zienswijze
judgement meningsuiting; oordeel articulatie; oordeelvelling; uitspraak; veroordeling; vonnis; vonnisspreking
letting out meningsuiting; uitlating
opinion meningsuiting; oordeel advies; begrip; benul; denkbeeld; dunk; gezichtshoek; gezichtspunt; gezindheid; idee; interpretatie; invalshoek; inzicht; lezing; mening; mentale voorstelling; oogpunt; oordeel; opinie; opvatting; overtuiging; perspectief; standpunt; vaststaande mening; visie; zienswijs; zienswijze
remark meningsuiting; uitlating aanmerking; bemerking; commentaar; ellips; kritiek; opmerking; uitlating
statement meningsuiting; uitlating aangifte; aantekening; bankafschrift; bekendmaking; bericht; bevestiging; beweren; bewering; boodschap; constatering; declaratie; financieel overzicht; frase; gewag; gezegde; instructie; kwestie; lijst; mededeling; melding; noot; notitie; opgaaf; opgave; opheldering; opnoeming; opschrijving; opsomming; overzicht; probleem; proces verbaal; rapport; rekeningoverzicht; relaas; staat; statement; stelling; tijding; toelichting; uitdrukking; uitlegging; uitspraak; vaststelling; verklaring; vermelding; verwittiging; vraagstuk; zegswijze; zin; zwaarte
utterance meningsuiting; uitlating uiting
view meningsuiting; oordeel aanblik; aanzicht; aspect; begrip; benul; bezichtigen; bezichtiging; denkbeeld; doorkijk; facet; gezicht; gezichtshoek; gezichtspunt; gezindheid; idee; interpretatie; invalshoek; inzicht; kijk; lezing; mening; mentale voorstelling; oogpunt; oordeel; opinie; opvatting; opzicht; overtuiging; panorama; perspectief; prospect; standpunt; uitzicht; vaststaande mening; vergezicht; verreikend uitzicht; visie; vue; weergave; zicht; zienswijs; zienswijze
VerbRelated TranslationsOther Translations
comment becommentariëren; bediscussiëren; bepraten; bespreken; commentaar geven; commentariëren; doorpraten; doorspreken; praten over; van commentaar voorzien
view aanblikken; aankijken; aanschouwen; aanzien; bekijken; bezichtigen; bezien; controleren; examineren; gadeslaan; inspecteren; keuren; kijken; observeren; schouwen; waarnemen; weergeven; zien

Related Words for "meningsuiting":

  • meningsuitingen