Dutch

Detailed Translations for afnemen from Dutch to French

afnemen:

afnemen verb (neem af, neemt af, nam af, namen af, afgenomen)

 1. afnemen (achteruitgaan; declineren; minder worden)
  décliner; réduire; diminuer; se restreindre; baisser; amoindrir; régresser; décroître
  • décliner verb (décline, déclines, déclinons, déclinez, )
  • réduire verb (réduis, réduit, réduisons, réduisez, )
  • diminuer verb (diminue, diminues, diminuons, diminuez, )
  • baisser verb (baisse, baisses, baissons, baissez, )
  • amoindrir verb (amoindris, amoindrit, amoindrissons, amoindrissez, )
  • régresser verb (régresse, régresses, régressons, régressez, )
  • décroître verb (décroîs, décroît, décroîssons, décroîssez, )
 2. afnemen (minder worden; declineren; verminderen; )
  diminuer; réduire; baisser; décliner; décroître; amoindrir
  • diminuer verb (diminue, diminues, diminuons, diminuez, )
  • réduire verb (réduis, réduit, réduisons, réduisez, )
  • baisser verb (baisse, baisses, baissons, baissez, )
  • décliner verb (décline, déclines, déclinons, déclinez, )
  • décroître verb (décroîs, décroît, décroîssons, décroîssez, )
  • amoindrir verb (amoindris, amoindrit, amoindrissons, amoindrissez, )
 3. afnemen (ophalen; meenemen; afhalen; wegnemen; weghalen)
  emporter; enlever; prendre; recueillir; collecter; ramasser; aller chercher; lever; améliorer
  • emporter verb (emporte, emportes, emportons, emportez, )
  • enlever verb (enlève, enlèves, enlevons, enlevez, )
  • prendre verb (prends, prend, prenons, prenez, )
  • recueillir verb (recueille, recueilles, recueillons, recueillez, )
  • collecter verb (collecte, collectes, collectons, collectez, )
  • ramasser verb (ramasse, ramasses, ramassons, ramassez, )
  • lever verb (lève, lèves, levons, levez, )
  • améliorer verb (améliore, améliores, améliorons, améliorez, )
 4. afnemen (verminderen; reduceren; beperken; )
  diminuer; réduire; baisser; décroître; amoindrir; défaillir; amenuiser
  • diminuer verb (diminue, diminues, diminuons, diminuez, )
  • réduire verb (réduis, réduit, réduisons, réduisez, )
  • baisser verb (baisse, baisses, baissons, baissez, )
  • décroître verb (décroîs, décroît, décroîssons, décroîssez, )
  • amoindrir verb (amoindris, amoindrit, amoindrissons, amoindrissez, )
  • défaillir verb
  • amenuiser verb (amenuise, amenuises, amenuisons, amenuisez, )
 5. afnemen (verwijderen; ecarteren; weghalen; )
  éloigner; renvoyer; écarter; repousser; se débarrasser de; chasser; expulser; aliéner
  • éloigner verb (éloigne, éloignes, éloignons, éloignez, )
  • renvoyer verb (renvoie, renvoies, renvoyons, renvoyez, )
  • écarter verb (écarte, écartes, écartons, écartez, )
  • repousser verb (repousse, repousses, repoussons, repoussez, )
  • chasser verb (chasse, chasses, chassons, chassez, )
  • expulser verb (expulse, expulses, expulsons, expulsez, )
  • aliéner verb (aliène, aliènes, aliénons, aliénez, )
 6. afnemen (afstoffen; stoffen)
  dépoussiérer; épousseter; enlever la poussière; nettoyer; ôter la poussière
  • épousseter verb (époussette, époussettes, époussetons, époussetez, )
  • nettoyer verb (nettoie, nettoies, nettoyons, nettoyez, )
 7. afnemen (verminderen; slinken; krimpen; )
  diminuer; réduire; rétrécir; décroître; se rétrécir; se contracter
  • diminuer verb (diminue, diminues, diminuons, diminuez, )
  • réduire verb (réduis, réduit, réduisons, réduisez, )
  • rétrécir verb (rétrécis, rétrécit, rétrécissons, rétrécissez, )
  • décroître verb (décroîs, décroît, décroîssons, décroîssez, )
 8. afnemen (stelen; pikken; verdonkeremanen; )
  enlever; voler; prendre; chiper; dérober; retirer; piquer; ôter; barboter; faucher; marauder; piller; rafler; subtiliser; choper; s'emparer
  • enlever verb (enlève, enlèves, enlevons, enlevez, )
  • voler verb (vole, voles, volons, volez, )
  • prendre verb (prends, prend, prenons, prenez, )
  • chiper verb (chipe, chipes, chipons, chipez, )
  • dérober verb (dérobe, dérobes, dérobons, dérobez, )
  • retirer verb (retire, retires, retirons, retirez, )
  • piquer verb (pique, piques, piquons, piquez, )
  • ôter verb (ôte, ôtes, ôtons, ôtez, )
  • barboter verb (barbote, barbotes, barbotons, barbotez, )
  • faucher verb (fauche, fauches, fauchons, fauchez, )
  • marauder verb (maraude, maraudes, maraudons, maraudez, )
  • piller verb (pille, pilles, pillons, pillez, )
  • rafler verb (rafle, rafles, raflons, raflez, )
  • subtiliser verb (subtilise, subtilises, subtilisons, subtilisez, )
  • choper verb (chope, chopes, chopons, chopez, )
  • s'emparer verb

Conjugations for afnemen:

o.t.t.
 1. neem af
 2. neemt af
 3. neemt af
 4. nemen af
 5. nemen af
 6. nemen af
o.v.t.
 1. nam af
 2. nam af
 3. nam af
 4. namen af
 5. namen af
 6. namen af
v.t.t.
 1. heb afgenomen
 2. hebt afgenomen
 3. heeft afgenomen
 4. hebben afgenomen
 5. hebben afgenomen
 6. hebben afgenomen
v.v.t.
 1. had afgenomen
 2. had afgenomen
 3. had afgenomen
 4. hadden afgenomen
 5. hadden afgenomen
 6. hadden afgenomen
o.t.t.t.
 1. zal afnemen
 2. zult afnemen
 3. zal afnemen
 4. zullen afnemen
 5. zullen afnemen
 6. zullen afnemen
o.v.t.t.
 1. zou afnemen
 2. zou afnemen
 3. zou afnemen
 4. zouden afnemen
 5. zouden afnemen
 6. zouden afnemen
diversen
 1. neem af!
 2. neemt af!
 3. afgenomen
 4. afnemende
1. ik, 2. je/jij, 3. hij/zij/het, 4. we. 5. jullie, 6. zij/ze

Translation Matrix for afnemen:

NounRelated TranslationsOther Translations
diminuer slijten; verslijten
diminution de force achteruitgaan; afnemen; verminderen in kracht
décroissement de force achteruitgaan; afnemen; verminderen in kracht
décroître wegsterven
époussetage afnemen; afstoffen; afwissen
VerbRelated TranslationsOther Translations
aliéner afnemen; afzonderen; ecarteren; lichten; verplaatsen; vervreemden; verwijderen; wegbrengen; wegdoen; weghalen; wegnemen; wegwerken
aller chercher afhalen; afnemen; meenemen; ophalen; weghalen; wegnemen afhalen en meenemen; halen; ophalen; oppikken; pakken
amenuiser afnemen; beperken; inkrimpen; inperken; krimpen; minder worden; minderen; reduceren; slinken; verkorten; verlagen; verminderen
amoindrir achteruitgaan; afnemen; beperken; dalen; declineren; inkrimpen; inperken; krimpen; minder worden; minderen; reduceren; slinken; tanen; teruggaan; verkorten; verlagen; verminderen; vervallen besparen; bezuinigen; inkrimpen; kleiner maken; kleiner worden; korten; krimpen; matigen; minimaliseren; slinken; verkleinen
améliorer afhalen; afnemen; meenemen; ophalen; weghalen; wegnemen afmaken; beter worden; beteren; bijschaven; bijwerken; completeren; corrigeren; goedmaken; herstellen; herzien; perfectioneren; progressie maken; renoveren; repareren; verbeteren; veredelen; verfijnen; vervolledigen; vervolmaken; volledig maken; voltooien; vooruitbrengen; vooruitgang boeken
baisser achteruitgaan; afnemen; beperken; dalen; declineren; inkrimpen; inperken; krimpen; minder worden; minderen; reduceren; slinken; tanen; teruggaan; verkorten; verlagen; verminderen; vervallen besparen; bezuinigen; dimmen; inkrimpen; kelderen; kleiner worden; korten; lager maken; matigen; omlaagbrengen; slinken; tanen; verlagen; zakken
barboter achteroverdrukken; afnemen; benemen; gappen; inpikken; jatten; kapen; leegstelen; ontfutselen; ontnemen; ontvreemden; pikken; plunderen; roven; snaaien; stelen; toeëigenen; verdonkeremanen; verdonkeren; verduisteren; vervreemden; wegkapen; wegnemen; wegpakken; wegpikken graaien; grijpen; grissen; jatten; pikken; pootjebaden; snaaien; wegkapen
chasser afnemen; afzonderen; ecarteren; lichten; verplaatsen; vervreemden; verwijderen; wegbrengen; wegdoen; weghalen; wegnemen; wegwerken afhouden; bannen; bezweren; buitensluiten; jachten; opdrijven; ophitsen; opjagen; uitbannen; uitdrijven; uitsluiten; uitstoten; uitwijzen; uitzetten; verbannen; verdrijven; verjagen; voortjagen; wegjagen; weren
chiper achteroverdrukken; afnemen; benemen; gappen; inpikken; jatten; kapen; leegstelen; ontfutselen; ontnemen; ontvreemden; pikken; plunderen; roven; snaaien; stelen; toeëigenen; verdonkeremanen; verdonkeren; verduisteren; vervreemden; wegkapen; wegnemen; wegpakken; wegpikken achteroverdrukken; afbedelen; afpakken; afsnoepen; aftroggelen; bietsen; gappen; graaien; grijpen; grissen; inpikken; jatten; ontfutselen; ontvreemden; pikken; snaaien; snoepen; stelen; verdonkeremanen; vervreemden; wegkapen; wegpikken
choper achteroverdrukken; afnemen; benemen; gappen; inpikken; jatten; kapen; leegstelen; ontfutselen; ontnemen; ontvreemden; pikken; plunderen; roven; snaaien; stelen; toeëigenen; verdonkeremanen; verdonkeren; verduisteren; vervreemden; wegkapen; wegnemen; wegpakken; wegpikken afbedelen; betrappen; snappen
collecter afhalen; afnemen; meenemen; ophalen; weghalen; wegnemen bijeen dragen
diminuer achteruitgaan; afnemen; beperken; dalen; declineren; inkrimpen; inperken; krimpen; minder worden; minderen; reduceren; slinken; tanen; teruggaan; verkleinen; verkorten; verlagen; verminderen; vervallen achteruitdeinzen; achteruitgaan; bekorten; besparen; bezuinigen; inkorten; inkrimpen; kelderen; kleiner maken; kleiner worden; korten; korter maken; krimpen; matigen; met mate gebruiken; minder maken; minimaliseren; slinken; terugdeinzen; terugschrikken; terugwijken; verkleinen; verkorten; zakken
décliner achteruitgaan; afnemen; dalen; declineren; minder worden; minderen; tanen; teruggaan; verminderen; vervallen afwijzen; declineren; tanen; verbuigen; vertikken; vervoegen; weigeren
décroître achteruitgaan; afnemen; beperken; dalen; declineren; inkrimpen; inperken; krimpen; minder worden; minderen; reduceren; slinken; tanen; teruggaan; verkleinen; verkorten; verlagen; verminderen; vervallen achteruitdeinzen; achteruitgaan; inkrimpen; kelderen; kleiner maken; kleiner worden; krimpen; minimaliseren; slinken; terugdeinzen; terugschrikken; terugwijken; verkleinen; zakken
défaillir afnemen; beperken; inkrimpen; inperken; krimpen; minder worden; minderen; reduceren; slinken; verkorten; verlagen; verminderen
dépoussiérer afnemen; afstoffen; stoffen
dérober achteroverdrukken; afnemen; benemen; gappen; inpikken; jatten; kapen; leegstelen; ontfutselen; ontnemen; ontvreemden; pikken; plunderen; roven; snaaien; stelen; toeëigenen; verdonkeremanen; verdonkeren; verduisteren; vervreemden; wegkapen; wegnemen; wegpakken; wegpikken achterhouden; achteroverdrukken; beroven; beroven van; depriveren; gappen; inpikken; jatten; ontnemen; ontraadselen; ontrafelen; ontstelen; ontvreemden; ontwarren; pikken; roven; snaaien; stelen; te kort doen; uitkleden; uitpluizen; uitrafelen; uitvezelen; uitzoeken; van kleding ontdoen; verdonkeremanen; verduisteren; vervreemden; wegfutselen; weggraaien; wegkapen; wegpikken
emporter afhalen; afnemen; meenemen; ophalen; weghalen; wegnemen afvoeren; ledigen; leeghalen; leegmaken; legen; meedragen; meeslepen; meesleuren; meetrekken; meetronen; wegdragen; wegsjouwen; wegslepen; wegvoeren
enlever achteroverdrukken; afhalen; afnemen; benemen; gappen; inpikken; jatten; kapen; leegstelen; meenemen; ontfutselen; ontnemen; ontvreemden; ophalen; pikken; plunderen; roven; snaaien; stelen; toeëigenen; verdonkeremanen; verdonkeren; verduisteren; vervreemden; weghalen; wegkapen; wegnemen; wegpakken; wegpikken aanwrijven; afplukken; afrukken; afscheuren; beroven; beroven van; beschuldigen; bestelen; blameren; depriveren; erafhalen; eruit nemen; iemand iets aanrekenen; iemand iets verwijten; kidnappen; kwalijk nemen; laken; ledigen; leeghalen; leegmaken; legen; loshalen; lospeuteren; losplukken; naar buiten halen; nadragen; ontkleden; ontnemen; ontvoeren; plukken; ruimen; schaken; te kort doen; uitdoen; uitgommen; uithalen; uitkleden; uitnemen; uittrekken; uitvegen; uitvlakken; uitwissen; vlakken; voor de voeten gooien; wegsnijden; wegsteken; wegstoppen; wegvegen; wissen
enlever la poussière afnemen; afstoffen; stoffen
expulser afnemen; afzonderen; ecarteren; lichten; verplaatsen; vervreemden; verwijderen; wegbrengen; wegdoen; weghalen; wegnemen; wegwerken bannen; bezweren; deporteren; eraf schoppen; uitbannen; uitdrijven; uitgooien; uitstoten; uitwerpen; uitwijzen; uitzetten; verbannen; verdrijven; verjagen; wegjagen
faucher achteroverdrukken; afnemen; benemen; gappen; inpikken; jatten; kapen; leegstelen; ontfutselen; ontnemen; ontvreemden; pikken; plunderen; roven; snaaien; stelen; toeëigenen; verdonkeremanen; verdonkeren; verduisteren; vervreemden; wegkapen; wegnemen; wegpakken; wegpikken afbedelen; afpakken; aftroggelen; bietsen; gappen; grissen; inpikken; maaien; neervlijen; ontfutselen; pikken
lever afhalen; afnemen; meenemen; ophalen; weghalen; wegnemen aanwassen; bliksemen; expanderen; gaan staan; heffen; hieuwen; hieven; hijsen; in de hoogte steken; lichten; met een spil omhoogwerken; met een takel ophijsen; naar boven tillen; naar boven trekken; nullificeren; omhoog brengen; omhoog doen; omhoog heffen; omhoog komen; omhoog rijzen; omhoog rukken; omhoog trekken; omhooghalen; omhoogheffen; omhoogkomen; omhoogrukken; omhoogsteken; omhoogstijgen; ondervangen; openen; ophalen; opheffen; ophijsen; opstaan; optillen; opzwellen; rijzen; stijgen; takelen; teniet doen; tillen; uitbouwen; uitbreiden; uitdijen; verbreiden; verheffen; verijdelen; vermeerderen; vernietigen; verruimen; verwijden; weerlichten; zwellen
marauder achteroverdrukken; afnemen; benemen; gappen; inpikken; jatten; kapen; leegstelen; ontfutselen; ontnemen; ontvreemden; pikken; plunderen; roven; snaaien; stelen; toeëigenen; verdonkeremanen; verdonkeren; verduisteren; vervreemden; wegkapen; wegnemen; wegpakken; wegpikken
nettoyer afnemen; afstoffen; stoffen afboenen; afdekken; afruimen; afschrobben; bergen; boenen; dweilen; in zedelijk opzicht zuiveren; klaren; knaphouden; kuisen; loskrijgen; losmaken; lostornen; louteren; nethouden; opdweilen; opruimen; opschonen; reinigen; schoon maken; schoonboenen; schoonhouden; schoonmaken; schoonpoetsen; schoonschrobben; schrobben; tornen; uithalen; uittrekken; zuiveren
piller achteroverdrukken; afnemen; benemen; gappen; inpikken; jatten; kapen; leegstelen; ontfutselen; ontnemen; ontvreemden; pikken; plunderen; roven; snaaien; stelen; toeëigenen; verdonkeremanen; verdonkeren; verduisteren; vervreemden; wegkapen; wegnemen; wegpakken; wegpikken afbedelen; afpakken; aftroggelen; beroven; bietsen; gappen; grissen; inpikken; leegplunderen; leegroven; leegstelen; ontfutselen; pikken; plunderen; roven; uitplunderen; uitschudden
piquer achteroverdrukken; afnemen; benemen; gappen; inpikken; jatten; kapen; leegstelen; ontfutselen; ontnemen; ontvreemden; pikken; plunderen; roven; snaaien; stelen; toeëigenen; verdonkeremanen; verdonkeren; verduisteren; vervreemden; wegkapen; wegnemen; wegpakken; wegpikken aanbijten; aanvreten; achteroverdrukken; afbedelen; afpakken; aftroggelen; betrappen; bietsen; dichtbijten; ergeren; gappen; graaien; grijpen; grissen; happen; inpikken; irriteren; jatten; lekker eten; met spuit een medicijn toedienen; ontfutselen; ontvreemden; op de zenuwen werken; opwekken; opwinden; pikken; prikkelen; prikken; raspen; savoureren; schaven; schuren; smikkelen; smullen; snaaien; snappen; spuiten; steken; steken geven; stelen; stimuleren; toebijten; toehappen; toesnauwen; verdonkeremanen; vervelen; vervreemden; weggraaien; wegkapen; wegpikken
prendre achteroverdrukken; afhalen; afnemen; benemen; gappen; inpikken; jatten; kapen; leegstelen; meenemen; ontfutselen; ontnemen; ontvreemden; ophalen; pikken; plunderen; roven; snaaien; stelen; toeëigenen; verdonkeremanen; verdonkeren; verduisteren; vervreemden; weghalen; wegkapen; wegnemen; wegpakken; wegpikken aangaan; aanhouden; aanklampen; aannemen; aanpakken; aanvaarden; aanvangen; aanwerven; aanwrijven; absorberen; accepteren; afhalen en meenemen; arresteren; beetgrijpen; beetnemen; beetpakken; beginnen; beroven van; beschuldigen; bevangen; bezetten; bezigen; binden; blameren; boeien; buitmaken; cadeau aannemen; depriveren; eigen maken; fascineren; gebruik maken van; gebruiken; gevangennemen; graaien; grijpen; grissen; hanteren; iemand iets aanrekenen; iemand iets verwijten; iets bemachtigen; iets halen; in ontvangst nemen; ingrijpen; inrekenen; intrigeren; jatten; ketenen; kiezen; klauwen; kluisteren; kopen; kwalijk nemen; laken; nadragen; nemen; ondernemen; ontnemen; ontoegankelijk maken; ontvangen; ophalen; opnemen; oppakken; oppikken; oprapen; opslorpen; opslurpen; opsnappen; pakken; pikken; rekruteren; schiften; selecteren; selectie toepassen; snaaien; starten; te kort doen; te pakken krijgen; toegrijpen; toetasten; uitkiezen; uitpikken; uitzoeken; van start gaan; vangen; vastgrijpen; vastklampen; vastnemen; vastpakken; vatten; verkrijgen; veroveren; verstrikken; verwerven; voor de voeten gooien; wegkapen; werven; zich bedienen; ziften
rafler achteroverdrukken; afnemen; benemen; gappen; inpikken; jatten; kapen; leegstelen; ontfutselen; ontnemen; ontvreemden; pikken; plunderen; roven; snaaien; stelen; toeëigenen; verdonkeremanen; verdonkeren; verduisteren; vervreemden; wegkapen; wegnemen; wegpakken; wegpikken

Synonyms for "afnemen":


Antonyms for "afnemen":


Related Definitions for "afnemen":

 1. hem iets laten doen1
  • ik ga jullie een examen afnemen1
 2. kopen1
  • hoeveel boeken hebben ze afgenomen?1
 3. met een doek schoonmaken1
  • wil jij die tafel even afnemen?1
 4. minder of kleiner worden1
  • de belangstelling voor deze school neemt af1
 5. het bij hem weghalen1
  • de leraar heeft hem het mes afgenomen1

Wiktionary Translations for afnemen:

afnemen
verb
 1. Tous sens
 2. Devenir possesseur par le travail, par l’achat, par l’échange, par contrat ou alors par... (Sens général).
 3. Traductions à vérifier et à trier
 4. tirer une chose de la place où elle est. Se dit aussi en parlant des personnes et des animaux.

Cross Translation:
FromToVia
afnemen diminuer; amoindrir; descendre abate — to decrease or become less in strength
afnemen rétrécir; diminuer; rapetisser diminish — To become smaller
afnemen décharger; débarrasser abnehmen — eine Aufgabe oder einen Gegenstand von jemand anderem übernehmen
afnemen décroître; diminuer; maigrir; perdre abnehmen — kleiner oder weniger werden

Related Translations for afnemen