Dutch

Detailed Translations for wegsplitsing from Dutch to French

wegsplitsing:

wegsplitsing [de ~ (v)] noun

  1. de wegsplitsing (tweesprong)
    la bifurcation; la fourchette; la fourche; le branchement; l'embranchement
  2. de wegsplitsing (driesprong; splitsing)
    la croisée; la fourche; l'embranchement; la bifurcation; la trifurcation; le carrefour; la ramification; le point d'intersection
  3. de wegsplitsing (wegkruising; kruising; splitsing; kruispunt; kruising van straten)
    le carrefour; la jonction; le point d'intersection

Translation Matrix for wegsplitsing:

NounRelated TranslationsOther Translations
bifurcation driesprong; splitsing; tweesprong; wegsplitsing afscheiding; afsplitsing; aftakken; aftakking; onderafdeling; opsplitsing; splitsing; tweesprongen; vertakken; vertakking
branchement tweesprong; wegsplitsing inschakeling; onderafdeling; vertakking
carrefour driesprong; kruising; kruising van straten; kruispunt; splitsing; wegkruising; wegsplitsing knooppunt; kruising; kruispunt; punt waar lijnen elkaar kruisen; straathoek; tweesprongen; verkeersknooppunt; viersprong
croisée driesprong; splitsing; wegsplitsing kruising; kruispunt; kruisriem; overtocht; overvaart; punt waar lijnen elkaar kruisen
embranchement driesprong; splitsing; tweesprong; wegsplitsing aaneenschakeling; afrit; aftakking; knooppunt; kruispunt; onderafdeling; samenstroming; samentrekking; samenvloeiing; samenvoeging; splitsing; spruitstuk; verkeersknooppunt; vertakking; zijspoor
fourche driesprong; splitsing; tweesprong; wegsplitsing aftakking; gaffel; hooivork; onderafdeling; riek; splitsing; vertakking; vork
fourchette tweesprong; wegsplitsing onderafdeling; vertakking
jonction kruising; kruising van straten; kruispunt; splitsing; wegkruising; wegsplitsing aaneenkoppeling; aaneensluiting; aaneenvoeging; aansluiting; aanvoegen; connectie; contact; koppeling; las; samenvoeging; spoorwegknooppunt; verbinden; verbinding
point d'intersection driesprong; kruising; kruising van straten; kruispunt; splitsing; wegkruising; wegsplitsing aftakking; kruisvlak; snijpunt; splitsing; vertakking
ramification driesprong; splitsing; wegsplitsing afdeling; aftakking; departement; detachement; loot; sectie; splitsing; tak; takje; twijg; vakgroep; vertakking
trifurcation driesprong; splitsing; wegsplitsing

Related Words for "wegsplitsing":

  • wegsplitsingen