Summary
Dutch Synonyms:   more detail...
  1. geestdrift:


Dutch

Detailed Synonyms for geestdrift in Dutch

geestdrift:

geestdrift [de ~] noun

  1. de geestdrift
    het enthousiasme; de bezieling; de bevlogenheid; de geestdrift