Summary
Dutch Synonyms:   more detail...
  1. in de ogen kijken:


Dutch

Detailed Synonyms for in de ogen kijken in Dutch

in de ogen kijken:

in de ogen kijken [znw.] noun

  1. in de ogen kijken

Related Synonyms for in de ogen kijken