Summary
Dutch Synonyms:   more detail...
  1. tot kalmte manen:


Dutch

Detailed Synonyms for tot kalmte manen in Dutch

tot kalmte manen:

tot kalmte manen verb

  1. tot kalmte manen
    kalmeren; sussen; bedaren; tot kalmte manen
    • kalmeren verb (kalmeer, kalmeert, kalmeerde, kalmeerden, gekalmeerd)
    • sussen verb (sus, sust, suste, susten, gesust)
    • bedaren verb (bedaar, bedaart, bedaarde, bedaarden, bedaard)

Related Synonyms for tot kalmte manen