Dutch

Detailed Synonyms for transformatie in Dutch

transformatie:

transformatie [de ~ (v)] noun

  1. de transformatie
    de wijziging; de verandering; de transformatie; de omschakeling; omwisselen; de hervorming; wijzigen; veranderen; de wending; de omkeer
  2. de transformatie
    de metamorfose; de transformatie; de gedaanteverwisseling; de gedaanteverandering; de vormverandering
  3. de transformatie
    de transformatie

Related Words for "transformatie":

  • transformaties