French

Detailed Translations for abriter quelqu'un from French to Dutch

abriter quelqu'un:

abriter quelqu'un verb

 1. abriter quelqu'un (loger)
  onderdak verschaffen; plaatsen; huisvesten; herbergen; onderbrengen; onderdak geven; iemand onderdak verlenen
  • onderdak verschaffen verb (verschaf onderdak, verschaft onderdak, verschafte onderdak, verschaften onderdak, onderdak verschaft)
  • plaatsen verb (plaats, plaatst, plaatste, plaatsten, geplaatst)
  • huisvesten verb (huisvest, huisvestte, huisvestten, gehuisvest)
  • herbergen verb (herberg, herbergt, herbergde, herbergden, geherbergd)
  • onderbrengen verb (breng onder, brengt onder, bracht onder, brachten onder, ondergebracht)
  • onderdak geven verb (geef onderdak, geeft onderdak, gaf onderdak, gaven onderdak, onderdak gegeven)

Translation Matrix for abriter quelqu'un:

VerbRelated TranslationsOther Translations
herbergen abriter quelqu'un; loger héberger; loger
huisvesten abriter quelqu'un; loger héberger; loger
iemand onderdak verlenen abriter quelqu'un; loger
onderbrengen abriter quelqu'un; loger héberger; loger
onderdak geven abriter quelqu'un; loger héberger; loger
onderdak verschaffen abriter quelqu'un; loger héberger; loger
plaatsen abriter quelqu'un; loger appliquer; asseoir; avoir lieu; construire; coucher; dresser; découvrir; déposer; déterminer; garder; garer; installer; insérer; localiser; mettre; placer; planter; poser; poser qch; poster; préserver; ranger; se dérouler; se situer; signaler; situer; stationner; trouver

Related Translations for abriter quelqu'un