Summary
French to English:   more detail...
  1. de bon ton: