Summary
Dutch Synonyms:   more detail...
  1. spitsvondig:


Dutch

Detailed Synonyms for spitsvondig in Dutch

spitsvondig:

spitsvondig adj

  1. spitsvondig

Related Words for "spitsvondig":


Related Synonyms for spitsvondig