Summary
English to Dutch:   more detail...
  1. sneak in:


English

Detailed Translations for sneak in from English to Dutch

sneak in:

sneak in verb

  1. sneak in (lead in; show in)
    binnenleiden; binnenloodsen
    • binnenleiden verb (leid binnen, leidt binnen, leidde binnen, leidden binnen, binnegeleid)
    • binnenloodsen verb (loods binnen, loodst binnen, loodste binnen, loodsten binnen, binnengeloodst)

Translation Matrix for sneak in:

VerbRelated TranslationsOther Translations
binnenleiden lead in; show in; sneak in lead in; show in; usher in
binnenloodsen lead in; show in; sneak in
- creep in; insert; slip in; stick in

Synonyms for "sneak in":


Related Definitions for "sneak in":

  1. insert casually1
  2. enter surreptitiously1

Related Translations for sneak in