French

Detailed Translations for nettoyer from French to Dutch

nettoyer:

nettoyer verb (nettoie, nettoies, nettoyons, nettoyez, )

 1. nettoyer (purifier; laver; épurer; )
  schoonmaken; zuiveren; reinigen; schoonpoetsen
  • schoonmaken verb (maak schoon, maakt schoon, maakte schoon, maakten schoon, schoongemaakt)
  • zuiveren verb (zuiver, zuivert, zuiverde, zuiverden, gezuiverd)
  • reinigen verb (reinig, reinigt, reinigde, reinigden, gereinigd)
  • schoonpoetsen verb (poets schoon, poetst schoon, poetste schoon, poetsten schoon, schoongepoetst)
 2. nettoyer (purifier; purger; épurer; laver)
  reinigen; kuisen; klaren; in zedelijk opzicht zuiveren; louteren
 3. nettoyer (ranger; débarrasser; stocker; liquider; solder)
  opruimen; bergen
  • opruimen verb (ruim op, ruimt op, ruimde op, ruimden op, opgeruimd)
  • bergen verb (berg, bergt, bergde, bergden, gebergd)
 4. nettoyer (débarrasser; débarrasser la table; desservir)
  opruimen; afdekken; afruimen
  • opruimen verb (ruim op, ruimt op, ruimde op, ruimden op, opgeruimd)
  • afdekken verb (dek af, dekt af, dekte af, dekten af, afgedekt)
  • afruimen verb (ruim af, ruimt af, ruimde af, ruimden af, afgeruimd)
 5. nettoyer (laver à grande eau; essuyer)
  dweilen
  • dweilen verb (dweil, dweilt, dweilde, dweilden, gedweild)
 6. nettoyer
  schoon maken
  • schoon maken verb (maak schoon, maakt schoon, maakte schoon, maakten schoon, schoon gemaakt)
 7. nettoyer
  opdweilen
  • opdweilen verb (dweil op, dweilt op, dweilde op, dweilden op, opgedweild)
 8. nettoyer
 9. nettoyer (frotter; décrasser; faire briller; )
  boenen; schrobben; schoonboenen; afschrobben; afboenen; schoonschrobben
  • boenen verb (boen, boent, boende, boenden, geboend)
  • schrobben verb (schrob, schrobt, schrobde, schrobden, geschrobd)
  • afschrobben verb (schrob af, schrobt af, schrobde af, schrobden af, afgeschrobd)
  • afboenen verb
  • schoonschrobben verb (schrob schoon, schrobt schoon, schrobde schoon, schrobden schoon, schoongeschrobd)
 10. nettoyer (dépoussiérer; épousseter; enlever la poussière; ôter la poussière)
  afnemen; afstoffen; stoffen
  • afnemen verb (neem af, neemt af, nam af, namen af, afgenomen)
  • afstoffen verb (stof af, stoft af, stofte af, stoften af, afgestoft)
  • stoffen verb (stof, stoft, stofte, stoften, gestoft)
 11. nettoyer (découdre; dégager; détacher; )
  losmaken; uittrekken; uithalen; lostornen; tornen; loskrijgen
  • losmaken verb (maak los, maakt los, maakte los, maakten los, losgemaakt)
  • uittrekken verb (trek uit, trekt uit, trok uit, trokken uit, uitgetrokken)
  • uithalen verb (haal uit, haalt uit, haalde uit, haalden uit, uitgehaald)
  • lostornen verb (torn los, tornt los, tornde los, tornden los, losgetornd)
  • tornen verb (torn, tornt, tornde, tornden, getornd)
  • loskrijgen verb (krijg los, krijgt los, kreeg los, kregen los, losgekregen)
 12. nettoyer (tenir propre; faire le ménage; entretenir)
  schoonhouden; nethouden; knaphouden
  • schoonhouden verb (houd schoon, houdt schoon, hield schoon, hielden schoon, schoongehouden)
  • nethouden verb (houd net, houdt net, hield net, hielden net, netgehouden)
  • knaphouden verb (houd knap, houdt knap, hield knap, hielden knap, knap gehouden)

Conjugations for nettoyer:

Présent
 1. nettoie
 2. nettoies
 3. nettoie
 4. nettoyons
 5. nettoyez
 6. nettoient
imparfait
 1. nettoyais
 2. nettoyais
 3. nettoyait
 4. nettoyions
 5. nettoyiez
 6. nettoyaient
passé simple
 1. nettoyai
 2. nettoyas
 3. nettoya
 4. nettoyâmes
 5. nettoyâtes
 6. nettoyèrent
futur simple
 1. nettoierai
 2. nettoieras
 3. nettoiera
 4. nettoierons
 5. nettoierez
 6. nettoieront
subjonctif présent
 1. que je nettoie
 2. que tu nettoies
 3. qu'il nettoie
 4. que nous nettoyions
 5. que vous nettoyiez
 6. qu'ils nettoient
conditionnel présent
 1. nettoierais
 2. nettoierais
 3. nettoierait
 4. nettoierions
 5. nettoieriez
 6. nettoieraient
passé composé
 1. ai nettoyé
 2. as nettoyé
 3. a nettoyé
 4. avons nettoyé
 5. avez nettoyé
 6. ont nettoyé
divers
 1. nettoie!
 2. nettoyez!
 3. nettoyons!
 4. nettoyé
 5. nettoyant
1. je, 2. tu, 3. il/elle/on, 4. nous, 5. vous, 6. ils/elles

Translation Matrix for nettoyer:

NounRelated TranslationsOther Translations
afdekken blindage; protection; sauvegarde
afnemen diminution de force; décroissement de force; époussetage
afstoffen époussetage
bergen conservation; garde; préservation
boenen frottement; lavage; lavage par frottement
dweilen passée la serpillière
lostornen fait de débâtir d'un fil à coudre; fait de défiler
reinigen lavage; ménage; nettoyage; purification; rangement; épuration
schoonmaken ménage; nettoyage; purification; rangement; épuration
schrobben frottement; lavage le plancher; ménage; nettoyage
VerbRelated TranslationsOther Translations
afboenen astiquer; cirer; décrasser; essuyer; faire briller; frotter; frotter de; laver; laver à grande eau; nettoyer
afdekken desservir; débarrasser; débarrasser la table; nettoyer abriter; blinder; borner; clôturer; couvrir; cuirasser; mettre à l'abri de; protéger; préserver; sauvegarder
afnemen dépoussiérer; enlever la poussière; nettoyer; épousseter; ôter la poussière aliéner; aller chercher; amenuiser; amoindrir; améliorer; baisser; barboter; chasser; chiper; choper; collecter; diminuer; décliner; décroître; défaillir; dérober; emporter; enlever; expulser; faucher; lever; marauder; piller; piquer; prendre; rafler; ramasser; recueillir; renvoyer; repousser; retirer; réduire; régresser; rétrécir; s'emparer; se contracter; se débarrasser de; se restreindre; se rétrécir; subtiliser; voler; écarter; éloigner; ôter
afruimen desservir; débarrasser; débarrasser la table; nettoyer débarrasser
afschrobben astiquer; cirer; décrasser; essuyer; faire briller; frotter; frotter de; laver; laver à grande eau; nettoyer
afstoffen dépoussiérer; enlever la poussière; nettoyer; épousseter; ôter la poussière
bergen débarrasser; liquider; nettoyer; ranger; solder; stocker mettre en sécurité; mettre en sûreté; sauver
boenen astiquer; cirer; décrasser; essuyer; faire briller; frotter; frotter de; laver; laver à grande eau; nettoyer
dweilen essuyer; laver à grande eau; nettoyer
in zedelijk opzicht zuiveren laver; nettoyer; purger; purifier; épurer
klaren laver; nettoyer; purger; purifier; épurer achever; déclarer; dédouaner; finir; régler; terminer
knaphouden entretenir; faire le ménage; nettoyer; tenir propre
kuisen laver; nettoyer; purger; purifier; épurer
loskrijgen curer; débrancher; débrayer; déconnecter; découdre; défaire; dégager; dégrafer; dénouer; détacher; dételer; dévisser; enlever le fumier de; nettoyer; nettoyer à fond défaire; dégager; dénouer; détacher; libérer; ouvrer; ouvrir
losmaken curer; débrancher; débrayer; déconnecter; découdre; défaire; dégager; dégrafer; dénouer; détacher; dételer; dévisser; enlever le fumier de; nettoyer; nettoyer à fond affranchir; amener; causer; desserrer; déchaîner; défaire; dégager; délivrer; dénouer; désépingler; détacher; exempter; laisser; laisser aller; laisser libre; libérer; lâcher; mettre en liberté; ouvrir; relâcher; soulager
lostornen curer; débrancher; débrayer; déconnecter; découdre; défaire; dégager; dégrafer; dénouer; détacher; dételer; dévisser; enlever le fumier de; nettoyer; nettoyer à fond
louteren laver; nettoyer; purger; purifier; épurer
nethouden entretenir; faire le ménage; nettoyer; tenir propre
opdweilen nettoyer
opruimen desservir; débarrasser; débarrasser la table; liquider; nettoyer; ranger; solder; stocker nettoyer à fond
opschonen nettoyer ranger
reinigen laver; nettoyer; nettoyer à fond; purger; purifier; récurer; éponger; épurer nettoyer à fond
schoon maken nettoyer
schoonboenen astiquer; cirer; décrasser; essuyer; faire briller; frotter; frotter de; laver; laver à grande eau; nettoyer
schoonhouden entretenir; faire le ménage; nettoyer; tenir propre
schoonmaken laver; nettoyer; nettoyer à fond; purger; purifier; récurer; éponger; épurer nettoyer à fond
schoonpoetsen laver; nettoyer; nettoyer à fond; purger; purifier; récurer; éponger; épurer
schoonschrobben astiquer; cirer; décrasser; essuyer; faire briller; frotter; frotter de; laver; laver à grande eau; nettoyer
schrobben astiquer; cirer; décrasser; essuyer; faire briller; frotter; frotter de; laver; laver à grande eau; nettoyer
stoffen dépoussiérer; enlever la poussière; nettoyer; épousseter; ôter la poussière bougonner; grommeler; gronder; mijoter; mitonner; étouffer
tornen curer; débrancher; débrayer; déconnecter; découdre; défaire; dégager; dégrafer; dénouer; détacher; dételer; dévisser; enlever le fumier de; nettoyer; nettoyer à fond
uithalen curer; débrancher; débrayer; déconnecter; découdre; défaire; dégager; dégrafer; dénouer; détacher; dételer; dévisser; enlever le fumier de; nettoyer; nettoyer à fond enlever; fabriquer; ficher; manigancer; relever; retirer; sortir; vider; évacuer
uittrekken curer; débrancher; débrayer; déconnecter; découdre; défaire; dégager; dégrafer; dénouer; détacher; dételer; dévisser; enlever le fumier de; nettoyer; nettoyer à fond déshabiller; dévêtir; enlever; ôter
zuiveren laver; nettoyer; nettoyer à fond; purger; purifier; récurer; éponger; épurer acquitter; blanchir; disculper; décharger; déclarer innocent; innocenter; laver
Not SpecifiedRelated TranslationsOther Translations
opruimen Organiser

Synonyms for "nettoyer":


Wiktionary Translations for nettoyer:

nettoyer
verb
 1. rendre net, propre.
nettoyer
verb
 1. zichtbare en onzichtbare vervuiling van een oppervlak verwijderen

Cross Translation:
FromToVia
nettoyer schoonmaken; poetsen; kuisen; wassen; reinigen clean — (transitive) to remove dirt from a place or object
nettoyer poetsen; schoonmaken clean — (intransitive) to make things clean
nettoyer reinigen scavenge — to remove unwanted material

Related Translations for nettoyer