French

Detailed Translations for réussir à sortir from French to Dutch

réussir à sortir:

réussir à sortir verb

 1. réussir à sortir (s'échapper; fuir; filer; )
  vluchten; wegkomen; ontvluchten; weglopen; ontsnappen aan; zich vrijmaken; ontkomen; wegrennen; ontglippen
  • vluchten verb (vlucht, vluchtte, vluchtten, gevlucht)
  • wegkomen verb (kom weg, komt weg, kwam weg, kwamen weg, weggekomen)
  • ontvluchten verb (ontvlucht, ontvluchtte, ontvluchtten, ontvlucht)
  • weglopen verb (loop weg, loopt weg, liep weg, liepen weg, weggelopen)
  • ontkomen verb (ontkom, ontkomt, ontkwam, ontkwamen, ontkomen)
  • wegrennen verb (ren weg, rent weg, rende weg, renden weg, weggerend)
  • ontglippen verb (ontglip, ontglipt, ontglipte, ontglipten, ontglipt)
 2. réussir à sortir
  wegkomen
  • wegkomen verb (kom weg, komt weg, kwam weg, kwamen weg, weggekomen)

Translation Matrix for réussir à sortir:

VerbRelated TranslationsOther Translations
ontglippen ficher le camp; filer; fuir; lever l'ancre; partir en courant; réussir à sortir; s'enfuir; s'échapper; s'évader dire quelque chose par accident; échapper à
ontkomen ficher le camp; filer; fuir; lever l'ancre; partir en courant; réussir à sortir; s'enfuir; s'échapper; s'évader fuir; s'enfuir
ontsnappen aan ficher le camp; filer; fuir; lever l'ancre; partir en courant; réussir à sortir; s'enfuir; s'échapper; s'évader
ontvluchten ficher le camp; filer; fuir; lever l'ancre; partir en courant; réussir à sortir; s'enfuir; s'échapper; s'évader fuir; s'enfuir
vluchten ficher le camp; filer; fuir; lever l'ancre; partir en courant; réussir à sortir; s'enfuir; s'échapper; s'évader couler; fuir; s'enfuir; s'écouler
wegkomen ficher le camp; filer; fuir; lever l'ancre; partir en courant; réussir à sortir; s'enfuir; s'échapper; s'évader
weglopen ficher le camp; filer; fuir; lever l'ancre; partir en courant; réussir à sortir; s'enfuir; s'échapper; s'évader déserter; filer; fuir; partir; s'en aller; s'enfuir; s'échapper
wegrennen ficher le camp; filer; fuir; lever l'ancre; partir en courant; réussir à sortir; s'enfuir; s'échapper; s'évader détaler; ficher le camp; filer; fuir; partir comme un trait; partir en coup de vent; partir en courant; partir en galope; s'en aller en courant; s'enfuir; s'éloigner en courant
zich vrijmaken ficher le camp; filer; fuir; lever l'ancre; partir en courant; réussir à sortir; s'enfuir; s'échapper; s'évader

Related Translations for réussir à sortir