Summary
Dutch to English:   more detail...
  1. schuddend op en neer gaan:


Dutch

Detailed Translations for schuddend op en neer gaan from Dutch to English

schuddend op en neer gaan:

schuddend op en neer gaan verb

  1. schuddend op en neer gaan (hobbelen; stoten)
    to jolt; to lurch; to rock
    • jolt verb (jolts, jolted, jolting)
    • lurch verb (lurches, lurched, lurching)
    • rock verb (rocks, rocked, rocking)

Translation Matrix for schuddend op en neer gaan:

NounRelated TranslationsOther Translations
rock gesteente; kei; klip; rif; rock; rolsteen; rots; rotsblok; rotswand; scheer; steen; uitstekende rots
VerbRelated TranslationsOther Translations
jolt hobbelen; schuddend op en neer gaan; stoten laten schrikken; schokken
lurch hobbelen; schuddend op en neer gaan; stoten
rock hobbelen; schuddend op en neer gaan; stoten heen en weer zwaaien; schommelen; slingeren; wiebelen; wiegen; zwaaien; zwenken

Related Translations for schuddend op en neer gaan