Summary
Dutch Synonyms:   more detail...
  1. kapot gaan:


Dutch

Detailed Synonyms for kapot gaan in Dutch

kapot gaan:

kapot gaan verb

  1. kapot gaan
    breken; sneuvelen; kapot gaan; stuk gaan

Related Synonyms for kapot gaan