Summary
Dutch Synonyms:   more detail...
  1. vredigheid:
  2. vredig:


Dutch

Detailed Synonyms for vredigheid in Dutch

vredigheid:

vredigheid [de ~ (v)] noun

  1. de vredigheid
    de vredigheid; de kalmte; de rust

Related Words for "vredigheid":


vredig:

vredig adj

  1. vredig

Related Words for "vredig":

  • vredigheid, vrediger, vredigere, vredigst, vredigste, vredige