Summary
Swedish Synonyms:   more detail...
  1. Torah:


Swedish

Detailed Synonyms for Torah in Swedish

Torah:

Torah noun

  1. Torah
    Torah