French

Detailed Translations for parer from French to Dutch

parer:

parer verb (pare, pares, parons, parez, )

 1. parer (empêcher; écarter; défendre; dévier; détourner)
  pareren; afweren; weren
  • pareren verb (pareer, pareert, pareerde, pareerden, gepareerd)
  • afweren verb (weer af, weert af, weerde af, weerden af, afgeweerd)
  • weren verb (weer, weert, weerde, weerden, geweerd)
 2. parer (maquiller; embellir; mettre en page; )
  opsmukken; opmaken; make-up aanbrengen; optutten
  • opsmukken verb (smuk op, smukt op, smukte op, smukten op, opgesmukt)
  • opmaken verb (maak op, maakt op, maakte op, maakten op, opgemaakt)
  • optutten verb (tut op, tutte op, tutten op, opgetut)
 3. parer (défendre; se défendre; rejeter; )
  verdedigen; verweren; afweren; weren
  • verdedigen verb (verdedig, verdedigt, verdedigde, verdedigden, verdedigd)
  • verweren verb (verweer, verweert, verweerde, verweerden, verweerd)
  • afweren verb (weer af, weert af, weerde af, weerden af, afgeweerd)
  • weren verb (weer, weert, weerde, weerden, geweerd)
 4. parer (embellir; rafraîchir; garnir; )
  verfraaien; opsmukken; zich mooi maken; verluchten; optuigen; opsieren; opschikken; tooien
  • verfraaien verb (verfraai, verfraait, verfraaide, verfraaiden, verfraaid)
  • opsmukken verb (smuk op, smukt op, smukte op, smukten op, opgesmukt)
  • verluchten verb (verlucht, verluchtte, verluchtten, verlucht)
  • optuigen verb (tuig op, tuigt op, tuigde op, tuigden op, opgetuigd)
  • opsieren verb (sier op, siert op, sierde op, sierden op, opgesierd)
  • opschikken verb (schik op, schikt op, schikte op, schikten op, opgeschikt)
  • tooien verb (tooi, tooit, tooide, tooiden, getooid)
 5. parer (s'habiller; se vêtir; habiller)
  uitmonsteren; kleden; zich tooien; zich kleden
 6. parer (se mettre en grande toilette; munir; doter; )
  zich uitmonsteren; optooien; zich uitdossen

Conjugations for parer:

Présent
 1. pare
 2. pares
 3. pare
 4. parons
 5. parez
 6. parent
imparfait
 1. parais
 2. parais
 3. parait
 4. parions
 5. pariez
 6. paraient
passé simple
 1. parai
 2. paras
 3. para
 4. parâmes
 5. parâtes
 6. parèrent
futur simple
 1. parerai
 2. pareras
 3. parera
 4. parerons
 5. parerez
 6. pareront
subjonctif présent
 1. que je pare
 2. que tu pares
 3. qu'il pare
 4. que nous parions
 5. que vous pariez
 6. qu'ils parent
conditionnel présent
 1. parerais
 2. parerais
 3. parerait
 4. parerions
 5. pareriez
 6. pareraient
passé composé
 1. ai paré
 2. as paré
 3. a paré
 4. avons paré
 5. avez paré
 6. ont paré
divers
 1. pare!
 2. parez!
 3. parons!
 4. paré
 5. parant
1. je, 2. tu, 3. il/elle/on, 4. nous, 5. vous, 6. ils/elles

Translation Matrix for parer:

NounRelated TranslationsOther Translations
afweren défense; résistance
kleden habillement
opmaken edition; mise en page; rédaction
opschikken enjoliver
opsieren décoration; embellissement; enjolivement; enjoliver; ornementation
opsmukken décoration; embellissement; enjolivement; ornementation
optuigen décoration; embellissement
tooien embellissement; ornement
verdedigen défense; résistance
verweren défense; délitation; résistance; usure; érosion
weren défense; résistance
zich mooi maken décoration; enjolivement
VerbRelated TranslationsOther Translations
afweren défendre; détourner; dévier; empêcher; parer; rejeter; repousser; résister; résister à; se débattre; se défendre; écarter
kleden habiller; parer; s'habiller; se vêtir
make-up aanbrengen décorer; embellir; farder; garnir; maquiller; mettre en page; orner; parer
opmaken décorer; embellir; farder; garnir; maquiller; mettre en page; orner; parer brûler; claquer son argent; consommer; consumer; digérer; dépenser; dépenser follement; finir; flamber; garnir; garnir des plats; gaspiller; manger; maquiller; s'apprêter pour; se consumer; se corroder; se maquiller; se préparer; user; utiliser; vider; épuiser
opschikken décorer; embellir; farder; garnir; maquiller; orner; parer; rafraîchir
opsieren décorer; embellir; farder; garnir; maquiller; orner; parer; rafraîchir s'embellir; se décorer; se faire beau; se farder; se maquiller; se parer
opsmukken décorer; embellir; farder; garnir; maquiller; mettre en page; orner; parer; rafraîchir garnir; garnir des plats; s'embellir; se décorer; se faire beau; se farder; se maquiller; se parer
optooien armer; doter; décorer; embellir; munir; orner; parer; passementer; se mettre en grande toilette; équiper
optuigen décorer; embellir; farder; garnir; maquiller; orner; parer; rafraîchir
optutten décorer; embellir; farder; garnir; maquiller; mettre en page; orner; parer se bichonner; se pomponner
pareren défendre; détourner; dévier; empêcher; parer; écarter
tooien décorer; embellir; farder; garnir; maquiller; orner; parer; rafraîchir s'embellir; se décorer; se faire beau; se farder; se maquiller; se parer
uitmonsteren habiller; parer; s'habiller; se vêtir
verdedigen défendre; parer; rejeter; repousser; résister; résister à; se débattre; se défendre; écarter défendre; protéger; préserver; sauvegarder
verfraaien décorer; embellir; farder; garnir; maquiller; orner; parer; rafraîchir
verluchten décorer; embellir; farder; garnir; maquiller; orner; parer; rafraîchir
verweren défendre; parer; rejeter; repousser; résister; résister à; se débattre; se défendre; écarter blackbouler; mettre en minorité; rejeter; renvoyer par un vote; repousser
weren défendre; détourner; dévier; empêcher; parer; rejeter; repousser; résister; résister à; se débattre; se défendre; écarter chasser; contenir; enrayer; lutter conte; repousser; se protéger de
zich kleden habiller; parer; s'habiller; se vêtir
zich mooi maken décorer; embellir; farder; garnir; maquiller; orner; parer; rafraîchir s'embellir; se décorer; se faire beau; se farder; se maquiller; se parer
zich tooien habiller; parer; s'habiller; se vêtir
zich uitdossen armer; doter; décorer; embellir; munir; orner; parer; passementer; se mettre en grande toilette; équiper
zich uitmonsteren armer; doter; décorer; embellir; munir; orner; parer; passementer; se mettre en grande toilette; équiper

Synonyms for "parer":


Wiktionary Translations for parer:

parer
verb
 1. Traductions à trier suivant le sens
parer
verb
 1. een aanval neutraliseren
 2. iets versieren
 3. mooier maken

Cross Translation:
FromToVia
parer afweren parry — avoid, deflect, or ward off
parer afweren ward off — to parry, or turn aside

Related Translations for parer