French

Detailed Translations for partir en courant from French to Dutch

partir en courant:

partir en courant verb

 1. partir en courant (s'échapper; fuir; filer; )
  vluchten; wegkomen; ontvluchten; weglopen; ontsnappen aan; zich vrijmaken; ontkomen; wegrennen; ontglippen
  • vluchten verb (vlucht, vluchtte, vluchtten, gevlucht)
  • wegkomen verb (kom weg, komt weg, kwam weg, kwamen weg, weggekomen)
  • ontvluchten verb (ontvlucht, ontvluchtte, ontvluchtten, ontvlucht)
  • weglopen verb (loop weg, loopt weg, liep weg, liepen weg, weggelopen)
  • ontkomen verb (ontkom, ontkomt, ontkwam, ontkwamen, ontkomen)
  • wegrennen verb (ren weg, rent weg, rende weg, renden weg, weggerend)
  • ontglippen verb (ontglip, ontglipt, ontglipte, ontglipten, ontglipt)
 2. partir en courant (fuir; filer; ficher le camp; )
  wegrennen; wegstuiven; weghollen; wegsnellen; wegdraven; weghaasten; wegspoeden; wegijlen
  • wegrennen verb (ren weg, rent weg, rende weg, renden weg, weggerend)
  • wegstuiven verb (stuif weg, stuift weg, stoof weg, stoven weg, weggestoven)
  • weghollen verb (hol weg, holt weg, holde weg, holden weg, weggehold)
  • wegsnellen verb
  • wegdraven verb (draaf weg, draaft weg, draafde weg, draafden weg, weggedraafd)
  • weghaasten verb (haast weg, haastte weg, haastten weg, weggehaast)
  • wegspoeden verb (spoed weg, spoedt weg, spoedde weg, spoedden weg, weggespoed)
  • wegijlen verb (ijl weg, ijlt weg, ijlde weg, ijlden weg, weggeijld)
 3. partir en courant (partir en coup de vent; filer; s'enfuir; détaler; s'en aller en courant)
  wegspoeden; wegsnellen; wegrennen; weghollen; wegijlen; weghaasten
  • wegspoeden verb (spoed weg, spoedt weg, spoedde weg, spoedden weg, weggespoed)
  • wegsnellen verb
  • wegrennen verb (ren weg, rent weg, rende weg, renden weg, weggerend)
  • weghollen verb (hol weg, holt weg, holde weg, holden weg, weggehold)
  • wegijlen verb (ijl weg, ijlt weg, ijlde weg, ijlden weg, weggeijld)
  • weghaasten verb (haast weg, haastte weg, haastten weg, weggehaast)

Translation Matrix for partir en courant:

VerbRelated TranslationsOther Translations
ontglippen ficher le camp; filer; fuir; lever l'ancre; partir en courant; réussir à sortir; s'enfuir; s'échapper; s'évader dire quelque chose par accident; échapper à
ontkomen ficher le camp; filer; fuir; lever l'ancre; partir en courant; réussir à sortir; s'enfuir; s'échapper; s'évader fuir; s'enfuir
ontsnappen aan ficher le camp; filer; fuir; lever l'ancre; partir en courant; réussir à sortir; s'enfuir; s'échapper; s'évader
ontvluchten ficher le camp; filer; fuir; lever l'ancre; partir en courant; réussir à sortir; s'enfuir; s'échapper; s'évader fuir; s'enfuir
vluchten ficher le camp; filer; fuir; lever l'ancre; partir en courant; réussir à sortir; s'enfuir; s'échapper; s'évader couler; fuir; s'enfuir; s'écouler
wegdraven ficher le camp; filer; fuir; partir comme un trait; partir en coup de vent; partir en courant; partir en galope; s'en aller en courant; s'éloigner en courant
weghaasten détaler; ficher le camp; filer; fuir; partir comme un trait; partir en coup de vent; partir en courant; partir en galope; s'en aller en courant; s'enfuir; s'éloigner en courant
weghollen détaler; ficher le camp; filer; fuir; partir comme un trait; partir en coup de vent; partir en courant; partir en galope; s'en aller en courant; s'enfuir; s'éloigner en courant
wegijlen détaler; ficher le camp; filer; fuir; partir comme un trait; partir en coup de vent; partir en courant; partir en galope; s'en aller en courant; s'enfuir; s'éloigner en courant
wegkomen ficher le camp; filer; fuir; lever l'ancre; partir en courant; réussir à sortir; s'enfuir; s'échapper; s'évader réussir à sortir
weglopen ficher le camp; filer; fuir; lever l'ancre; partir en courant; réussir à sortir; s'enfuir; s'échapper; s'évader déserter; filer; fuir; partir; s'en aller; s'enfuir; s'échapper
wegrennen détaler; ficher le camp; filer; fuir; lever l'ancre; partir comme un trait; partir en coup de vent; partir en courant; partir en galope; réussir à sortir; s'en aller en courant; s'enfuir; s'échapper; s'éloigner en courant; s'évader
wegsnellen détaler; ficher le camp; filer; fuir; partir comme un trait; partir en coup de vent; partir en courant; partir en galope; s'en aller en courant; s'enfuir; s'éloigner en courant
wegspoeden détaler; ficher le camp; filer; fuir; partir comme un trait; partir en coup de vent; partir en courant; partir en galope; s'en aller en courant; s'enfuir; s'éloigner en courant
wegstuiven ficher le camp; filer; fuir; partir comme un trait; partir en coup de vent; partir en courant; partir en galope; s'en aller en courant; s'éloigner en courant partir en coup de vent; s'envoler
zich vrijmaken ficher le camp; filer; fuir; lever l'ancre; partir en courant; réussir à sortir; s'enfuir; s'échapper; s'évader

Related Translations for partir en courant