Swedish

Detailed Translations for stiga upp from Swedish to German

stiga upp:

stiga upp verb (stiger upp, steg upp, stigit upp)

 1. stiga upp (uppstå; uppkomma; framträda; härröra)
  werden; entstehen; steigen; entkeimen; gelangen; sicherheben; wachsen; eintreten; schwellen; aufgehen; entspringen; erstehen; anschwellen
  • werden verb (werde, wirst, wird, wurde, wurdet, geworden)
  • entstehen verb (entstehe, entstehst, entsteht, entstand, entstandet, entstanden)
  • steigen verb (steige, steigst, steigt, stieg, stiegt, gestiegen)
  • entkeimen verb (entkeime, entkeimst, entkeimt, entkeimte, entkeimtet, entkeimt)
  • gelangen verb (gelange, gelangst, gelangt, gelangte, gelangtet, gelangt)
  • wachsen verb (wachse, wächst, wuchs, wuchst, gewachsen)
  • eintreten verb (trete ein, trittst ein, tritt ein, trat ein, tratet ein, eingetritten)
  • schwellen verb (schwelle, schwellst, schwellt, schwellte, schwelltet, geschwellt)
  • aufgehen verb (gehe auf, gehst auf, geht auf, ging auf, ginget auf, aufgegangen)
  • entspringen verb (entspringe, entspringst, entspringt, entsprang, entsprangt, entsprungen)
  • erstehen verb
  • anschwellen verb (schwelle an, schwellst an, schwellt an, schwellte an, schwelltet an, angeschwellt)
 2. stiga upp (stå upp; resa sig; uppstiga)
  aufstehen; gehen; emporkommen; sicher heben; treiben; aufgehen
  • aufstehen verb (stehe auf, stehst auf, steht auf, stand auf, standet auf, aufgestanden)
  • gehen verb (gehe, gehst, geht, ging, gingt, gegangen)
  • treiben verb (treibe, treibst, treibt, trieb, triebt, getrieben)
  • aufgehen verb (gehe auf, gehst auf, geht auf, ging auf, ginget auf, aufgegangen)
 3. stiga upp
  aufsteigen; aufführen; steigen; ersteigen; abheben; aufziehen; hinaufsteigen; aufwehen; erheben; steigern; verkehren; aufrücken; heben; anziehen; errichten; wallen; starten; angehen; aufbrechen; anlaufen; hissen; ansteigen; sprudeln; hochziehen; hinaufgehen; aufwerfen; hochkrempeln; verwirken; einläuten; davontragen; herausquellen; aufwallen; aufwirbeln; heraufkommen; emporsteigen; aufstauben; hochsteigen; einschnupfen; hinaufkommen; heraufsteigen; einschnauben; akzelerieren; sichheben
  • aufsteigen verb (steige auf, steigst auf, stiegt auf, stieg auf, aufgestiegen)
  • aufführen verb (führe auf, führst auf, führt auf, führte auf, führtet auf, aufgeführt)
  • steigen verb (steige, steigst, steigt, stieg, stiegt, gestiegen)
  • ersteigen verb
  • abheben verb (hebe ab, hebst ab, hebt ab, hob ab, hobt ab, abgehoben)
  • aufziehen verb (ziehe auf, ziehst auf, zieht auf, zog auf, zogt auf, aufgezogen)
  • hinaufsteigen verb (steige hinauf, steigst hinauf, steigt hinauf, stieg hinauf, stiegt hinauf, hinaufgestiegen)
  • aufwehen verb (wehe auf, wehst auf, weht auf, wehte auf, wehtet auf, aufgeweht)
  • erheben verb (erhebe, erhebst, erhebt, erhob, erhobt, erhoben)
  • steigern verb (steigere, steigerst, steigert, steigerte, steigertet, gesteigert)
  • verkehren verb (verkehre, verkehrst, verkehrt, verkehrte, verkehrtet, verkehrt)
  • aufrücken verb (rücke auf, rückst auf, rückt auf, rückte auf, rücktet auf, aufgerückt)
  • heben verb (hebe, hebst, hebt, hob, hobt, gehoben)
  • anziehen verb (ziehe an, ziehst an, zieht an, zog an, zogt an, angezogen)
  • errichten verb (errichte, errichtest, errichtet, errichtete, errichtetet, errichtet)
  • wallen verb (walle, wallst, wallt, wallte, walltet, gewallt)
  • starten verb (starte, startest, startet, startete, startetet, gestart)
  • angehen verb (gehe an, gehst an, geht an, gang an, ganget an, angegangen)
  • aufbrechen verb (breche auf, brichst auf, bricht auf, brach auf, bracht auf, aufgebrochen)
  • anlaufen verb (laufe an, läufst an, läuft an, lief an, liefet an, angelaufen)
  • hissen verb (hisse, hisst, hisste, hisstet, gehisst)
  • ansteigen verb (steige an, steigst an, steigt an, stieg an, stiegt an, angestiegen)
  • sprudeln verb (sprudele, sprudelst, sprudelt, sprudelte, sprudeltet, gesprudelt)
  • hochziehen verb (ziehe hoch, ziehst hoch, zieht hoch, zog hoch, zogt hoch, hochgezogen)
  • hinaufgehen verb (gehe hinauf, gehst hinauf, geht hinauf, ging hinauf, gingt hinauf, hinaufgegangen)
  • aufwerfen verb (werfe auf, wirfst auf, wirft auf, warf auf, warft auf, aufgeworfen)
  • hochkrempeln verb (kremple, krempelst, krempelt, krempelte, krempeltet, hochgekrempelt)
  • verwirken verb (verwirke, verwirkst, verwirkt, verwirkte, verwirktet, verwirkt)
  • einläuten verb (läute ein, läutest ein, läutet ein, läutete ein, läutetet ein, eingeläutet)
  • davontragen verb (trage davon, trägst davon, trägt davon, trug davon, trugt davon, davongetragen)
  • herausquellen verb (quelle heraus, quellst heraus, quellt heraus, quellte heraus, quelltet heraus, herausgequellt)
  • aufwallen verb (walle auf, wallst auf, wallt auf, wallte auf, walltet auf, aufgewallt)
  • aufwirbeln verb (wirbele auf, wirbelst auf, wirbelt auf, wirbelte auf, wirbeltet auf, aufgewirbelt)
  • heraufkommen verb (komme herauf, kommst herauf, kommt herauf, kam herauf, kamt herauf, heraufgekommen)
  • emporsteigen verb (steige empor, steigst empor, steigt empor, stieg empor, stiegt empor, emporgestiegen)
  • aufstauben verb
  • hochsteigen verb (steige hoch, steigst hoch, steigt hoch, stieg hoch, stiegt hoch, hochgestiegen)
  • einschnupfen verb (schnupfe ein, schnupfst ein, schnupft ein, schnupfte ein, schnupftet ein, eingeschnupft)
  • hinaufkommen verb (komme hinauf, kommst hinauf, kommt hinauf, kam hinauf, kamt hinauf, hinaufgekommen)
  • heraufsteigen verb (steige herauf, steigst herauf, steigt herauf, stieg herauf, stiegt herauf, wird heraufsteigen)
  • einschnauben verb (schnaube ein, schnaubst ein, schnaubt ein, schnaubte ein, schnaubtet ein, eingeschaubt)
  • akzelerieren verb (akzeleriere, akzelerierst, akzeleriert, akzelerierte, akzeleriertet, akzeleriert)
  • sichheben verb
 4. stiga upp
  aufsteigen; steigen; hinaufgehen
  • aufsteigen verb (steige auf, steigst auf, stiegt auf, stieg auf, aufgestiegen)
  • steigen verb (steige, steigst, steigt, stieg, stiegt, gestiegen)
  • hinaufgehen verb (gehe hinauf, gehst hinauf, geht hinauf, ging hinauf, gingt hinauf, hinaufgegangen)
 5. stiga upp (gå upp)
  hinaufgehen
  • hinaufgehen verb (gehe hinauf, gehst hinauf, geht hinauf, ging hinauf, gingt hinauf, hinaufgegangen)

Conjugations for stiga upp:

presens
 1. stiger upp
 2. stiger upp
 3. stiger upp
 4. stiger upp
 5. stiger upp
 6. stiger upp
imperfekt
 1. steg upp
 2. steg upp
 3. steg upp
 4. steg upp
 5. steg upp
 6. steg upp
framtid 1
 1. kommer att stiga upp
 2. kommer att stiga upp
 3. kommer att stiga upp
 4. kommer att stiga upp
 5. kommer att stiga upp
 6. kommer att stiga upp
framtid 2
 1. skall stiga upp
 2. skall stiga upp
 3. skall stiga upp
 4. skall stiga upp
 5. skall stiga upp
 6. skall stiga upp
conditional
 1. skulle stiga upp
 2. skulle stiga upp
 3. skulle stiga upp
 4. skulle stiga upp
 5. skulle stiga upp
 6. skulle stiga upp
perfekt particip
 1. har stigit upp
 2. har stigit upp
 3. har stigit upp
 4. har stigit upp
 5. har stigit upp
 6. har stigit upp
imperfekt particip
 1. hade stigit upp
 2. hade stigit upp
 3. hade stigit upp
 4. hade stigit upp
 5. hade stigit upp
 6. hade stigit upp
blandad
 1. stig upp!
 2. stig upp!
 3. stigen upp
 4. stigande upp
1. jag, 2. du/ni, 3. han/hon/den/det, 4. vi, 5. ni, 6. de

Translation Matrix for stiga upp:

VerbRelated TranslationsOther Translations
abheben stiga upp börja; draga; erhålla; ge sig i väg; hämma; inhösta; starta; sticka ifrån; stiga; uppstiga; vinna
akzelerieren stiga upp
angehen stiga upp angå; bekymra; beröra; dra ihop sig; gälla; kontrahera; röra
anlaufen stiga upp komma; komma på besök; styra mot
anschwellen framträda; härröra; stiga upp; uppkomma; uppstå gå upp; komma upp; resa sig; svälla upp; tillta; öka
ansteigen stiga upp tillta; uppkomma; öka
anziehen stiga upp anställa; dra upp; hyra; klä sig; låsa; rekrytera; rycka upp; skruva fast; skruva ner; sätta fast
aufbrechen stiga upp avresa; brista; bryta; bryta ned hus; bryta sig fri; bryta upp; bryta ut; gå av; gå bort; gå sönder; lämna; lösgöra sig; resa iväg; riva hus; riva upp; rämna; spricka upp; åka iväg
aufführen stiga upp bygga; figurera; lista; posera; räkna upp; servera
aufgehen framträda; härröra; resa sig; stiga upp; stå upp; uppkomma; uppstiga; uppstå bryta igenom; gro; knacka; skjuta i höjden; vara säker; verka; öppna sig; öppnas
aufrücken stiga upp avancera; befordras; bli befordrad; bygga; flytta på sig; flytta undan; maka på sig
aufstauben stiga upp
aufstehen resa sig; stiga upp; stå upp; uppstiga höjas; stiga; öka
aufsteigen stiga upp bli befordrad; flyga bort; flyga iväg; komma fram; synas; uppkomma
aufwallen stiga upp återuppkoka
aufwehen stiga upp blåsa upp; flyga upp; sprängas; öppnas av vinden
aufwerfen stiga upp framlägga; framställa; föra på tal; föreslå; föreställa; kasta upp; nämna; slänga upp; ta upp; öppna
aufwirbeln stiga upp flyga upp; följa; jaga efter; sprängas; virvla upp
aufziehen stiga upp andas in; bygga; dra upp; dra öppet; driva med; föda upp; häva; häva upp; hålla fast sig; klampa sig fast; lyfta; lyfta upp; odla; retas; rycka upp; skoja med; sniffa in; snorta; spänna; sträcka; täta
davontragen stiga upp bära bort; fatta; finna; ; föra bort; förtjäna; ; skaffa sig; ta bort; vinna
einläuten stiga upp förebåda; förkunna; inleda; proklamera
einschnauben stiga upp andas in; sniffa in; snorta
einschnupfen stiga upp andas in; reda på; sniffa in; snoka; snorta
eintreten framträda; härröra; stiga upp; uppkomma; uppstå bli medlem; fullgöra; gå in; kliva in; komma in; lysa upp; lägga på; slå på; sparka in; sparka upp; sätta på; utföra
emporkommen resa sig; stiga upp; stå upp; uppstiga uppkomma
emporsteigen stiga upp bestiga; gå upp; gå uppför; kliva upp; klättra upp; komma upp; resa sig; stiga; stiga uppför; uppkomma; uppstiga
entkeimen framträda; härröra; stiga upp; uppkomma; uppstå gro; skjuta ur; spira; uppkomma; uppstå; uppstå från
entspringen framträda; härröra; stiga upp; uppkomma; uppstå bli; ha sitt ursprung i; härstamma från; svänga undan; undvika; uppkomma; uppstå; utgå från
entstehen framträda; härröra; stiga upp; uppkomma; uppstå bli; byta ut; designa; förändra; ha sitt ursprung i; hända; härstamma från; inträffa; konstruera; skapa; ske; uppfinna; uppkomma; uppstå; utgå från; ändra
erheben stiga upp fordra; göra anspråk på; göra uppror; hissa upp; höjas; inrätta; kräva; lyfta upp; rebellera; resa sig; revoltera; starta; stegras; upprätta
errichten stiga upp anordna; arrangera; bygga; bygga till; bygga upp; bygga ut; etablera; grunda; installera; lägga grunderna; ordna; organisera; ställa till med
erstehen framträda; härröra; stiga upp; uppkomma; uppstå framträda; ha till följd; inhandla; köpa; köpa upp; leda till; resultera i; uppkomma; uppstå; vara fullgjord; vara uppfyllad
ersteigen stiga upp bestiga; gå uppför; stiga upp på; uppkomma
gehen resa sig; stiga upp; stå upp; uppstiga anfäkta; fungera; ge sig iväg; ; gå till; hemsöka; patrullera; ruckla; rumla; röra; vandra oroligt; vara ute och festa; åka vidare
gelangen framträda; härröra; stiga upp; uppkomma; uppstå
heben stiga upp dra upp; hissa upp; höja; lyfta upp; resa; rycka upp; upphöja; veckla av
heraufkommen stiga upp bli högre; komma upp; komma upp till ytan; lysa upp; stiga; uppkomma
heraufsteigen stiga upp bestiga; gå upp; gå uppför; kliva upp; klättra upp; stiga; stiga uppför; uppkomma
herausquellen stiga upp bukta ut; komma på; komma upp
hinaufgehen gå upp; stiga upp gå upp; kliva upp; lyfta upp
hinaufkommen stiga upp komma upp; komma upp till ytan
hinaufsteigen stiga upp bestiga; gå upp; gå uppför; kliva upp; klättra upp; stiga; stiga uppför; uppstiga
hissen stiga upp bygga; dra upp; häva; lyfta; plocka upp något; rycka upp
hochkrempeln stiga upp dra upp; rulla upp; rycka upp; veckla av
hochsteigen stiga upp bestiga; gå upp; gå uppför; kliva upp; klättra upp; stiga; stiga uppför; uppkomma
hochziehen stiga upp andas in; dra upp; hala upp; hissa upp; häva; häva upp; höja; lyfta; lyfta upp; plocka upp något; rycka upp; sniffa in; snorta
schwellen framträda; härröra; stiga upp; uppkomma; uppstå gå upp; komma upp; resa sig; svälla; svälla upp; uppkomma
sicher heben resa sig; stiga upp; stå upp; uppstiga
sicherheben framträda; härröra; stiga upp; uppkomma; uppstå
sichheben stiga upp
sprudeln stiga upp bubbla; komma på; komma upp; sprudla
starten stiga upp acceptera; anpassa; begynna; bygga; börja; emotta; ge sig i väg; ge sig in i; inlåta sig i; justera; lova att göra; starta; sticka ifrån; åtaga
steigen framträda; härröra; stiga upp; uppkomma; uppstå bygga; gå av; gå upp; klammra; kliva ned; kliva upp; klänga; komma fram; komma upp; resa sig; ruckla; rumla; sitta upp; stiga; synas; sätta sig upp; uppkomma; vara ute och festa
steigern stiga upp erbjuda mera; forma jämförelesegrader; få något att höja sig; förhöja bjudet; föröka sig; gradera; höjas; resa sig; stegras; stiga; tillta; tillväxa; tillväxa i antal; öka; ökas
treiben resa sig; stiga upp; stå upp; uppstiga begå; draga; erhålla; frambringa; fungera; föda upp; förrätta; föröva; göra; göra sig skyldig till; ha sex; hämma; inhösta; knäppa upp; lösa upp; odla; praktisera; sno upp; spela ett spratt; sprätta upp; spänna av; utföra; uträtta; verkställa; vinna; älska med
verkehren stiga upp beblanda sig med; befinna sig; befinna sig någonstans; datera; kopiera; svänga; umgås med; vända
verwirken stiga upp förlora; förspilla; konsumera; mista; sluka; spendera pengar; sträcka en muskel
wachsen framträda; härröra; stiga upp; uppkomma; uppstå bli; odla; uppkomma; uppstå; utvecklas; vaxa; växa; växa upp
wallen stiga upp bygga; gunga; svalla; vagga
werden framträda; härröra; stiga upp; uppkomma; uppstå bli; skalla
OtherRelated TranslationsOther Translations
anlaufen belägga

Synonyms for "stiga upp":


Wiktionary Translations for stiga upp:

stiga upp
 1. -
verb
 1. sich erheben, hochragen
 2. sich einstellen
 3. ein Fahrzeug oder Reittier besteigen
 4. sich aus eigener Kraft oder mit Motorantrieb nach oben bewegen
 5. Hilfsverb sein: sich vom Nachtlager (Bett) erheben
 6. Hilfsverb sein: sich von seinem Sitz erheben
 7. gehoben, altertümlich: nach oben (meist gen Himmel) schweben

Related Translations for stiga upp